Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng

Hà Nội (TTXVN 22/4/2001)

Thưa Đoàn Chủ tịch,

Thưa các đồng chí đại biểu,

Thưa các vị khách quốc tế và các vị khách mời của Đại hội,

Sau những ngày làm việc tích cực, khẩn trương và đầy tinh  thần trách nhiệm trước toàn Đảng và toàn dân, chúng ta đã hoàn thành  toàn bộ chương trình của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của  Đảng.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan  trọng: Báo cáo chính trị; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội  2001-2010; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã  hội 5 năm 2001-2005; Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi).

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội là sản phẩm kết tinh  trí tuệ, thể hiện ý chí và quyết tâm của toàn Đảng và toàn dân ta; là sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những giá trị của nhân loại vào giai đoạn cách mạng hiện  nay của nước ta. Đường lối do Đại hội IX đề ra là một bước phát triển và cụ thể hóa Cương lĩnh chính trị năm 1991, tiếp tục phát triển đường lối của Đại hội VI, Đại hội VII và Đại hội VIII của Đảng. Những quyết định chính trị trọng đại của Đại hội thể hiện trong các văn  kiện cho phép chúng ta khẳng định rằng Đại hội đánh dấu một bước  trưởng thành mới của Đảng, đáp ứng ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng  và toàn dân.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm những đồng chí có  đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, tiêu biểu cho hơn 2 triệu đảng  viên của Đảng, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới. Đại hội  mong muốn và tin tưởng mỗi thành viên và toàn thể Ban Chấp hành Trung  ương khóa IX hãy xứng đáng với sự ủy thác của toàn Đảng, trên mỗi  cương vị được giao hãy ra sức rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt, thực sự là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến, góp phần tích cực xây dựng Ban  Chấp hành Trung ương - Bộ Tham mưu chiến đấu cao nhất của Đảng ta -  thực sự có đủ phẩm chất, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực lãnh đạo toàn  Đảng và toàn dân thực hiện thắng lợi đường lối do Đại hội đề ra.

Với những kết quả nói trên, chúng ta có thể báo cáo với toàn  Đảng, toàn dân: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản  Việt Nam đã thành công tốt đẹp.

 Thưa các đồng chí,

Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng ta có ý nghĩa rất to lớn, mở ra một thời kỳ mới phát triển đất nước trong  những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI.

Tương lai của dân tộc ta rất sáng lạn, song con đường đi tới  còn không ít khó khăn, thử thách. Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới  trong thời kỳ mới tùy thuộc vào khả năng nhận rõ và chủ động nắm bắt  thời cơ, khắc phục nguy cơ của đất nước và của từng ngành, từng lĩnh  vực và địa bàn cụ thể. Vì vậy, trong nhận thức và trong hành động của  mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân phải quán triệt sâu sắc đường  lối, quan điểm và các quyết sách do Đại hội IX đề ra, nêu cao tinh  thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường của dân tộc, đồng thời mở rộng  quan hệ với bạn bè trên thế giới; rèn luyện bản lĩnh, nắm vững thời  cơ, khắc phục nguy cơ, bảo đảm ổn định và phát triển đất nước. Vì  vậy, các cấp ủy và tổ chức đảng cần tập trung chỉ đạo quá trình tổ  chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và quyết tâm thực hiện Nghị quyết  Đại hội IX, biến Nghị quyết Đại hội thành hiện thực.

Để làm tròn nhiệm vụ trước dân tộc trong thời kỳ mới, yêu cầu  vừa cơ bản, vừa cấp bách đối với Đảng ta là phải tiếp tục đẩy mạnh  cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng luôn luôn trong  sạch và vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, về phẩm chất đạo  đức, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; phát huy ưu điểm và  nhân tố mới, kiên quyết sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh ngăn chặn,  đẩy lùi các tiêu cực, nhất là tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xây  dựng Đảng trong sạch, vững mạnh từ chi bộ, cơ sở. Đó là yếu tố quyết  định thành công của quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội IX và là  yếu tố sống còn đối với vận mệnh của Đảng.

Đại hội kêu gọi mỗi đảng viên của Đảng dù ở cương vị công tác  nào, hãy ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực lãnh  đạo và hoạt động thực tiễn để luôn luôn xứng đáng với danh hiệu quang  vinh là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng được Chủ tịch Hồ Chí  Minh xây dựng và rèn luyện, gương mẫu đi đầu và vận động nhân dân  thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của  Nhà nước. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hãy tăng cường đoàn kết,  phát huy truyền thống yêu nước trong thời kỳ mới, năng động và sáng  tạo, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do Đại hội IX  đề ra, làm cho đất nước ta sớm ra khỏi cảnh đói nghèo, kém phát  triển, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo mục tiêu mà Đại hội IX đã xác định, giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ  nghĩa xã hội.

Thưa các đồng chí,

Đại hội đánh giá cao sự cống hiến trong nhiệm kỳ qua và rất  cảm kích về đề nghị của nhiều đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị khóa VIII không tái ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, tạo điều kiện trẻ hoá cơ quan lãnh đạo của Đảng trong  nhiệm kỳ mới. Xin chúc các đồng chí mạnh khỏe, tiếp tục cống hiến khả  năng và kinh nghiệm của mình cho sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn  mới.

Thưa Đại hội,

Từ khi nhận nhiệm vụ Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương đến nay, các đồng chí Cố vấn Đỗ Mười, Lê Đức Anh và Võ Văn Kiệt đã tiếp tục có  những cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước. Các  đồng chí đã góp nhiều ý kiến quan trọng vào sự lãnh đạo của Ban Chấp  hành Trung ương, Bộ Chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm  vụ Đại hội VIII đã đề ra. Từ đáy lòng mình, chúng ta chân thành chúc  các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp  cách mạng của Đảng và của nhân dân.

Đại hội chúng ta trân trọng ghi nhận những đóng góp quan  trọng của đồng chí Lê Khả Phiêu, kể từ khi nhận nhiệm vụ Tổng Bí thư  Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến nay, đã có những đóng góp tích cực  trong việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung  ương, Bộ Chính trị, bảo đảm sự ổn định và phát triển của đất nước, mở  rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của nước ta trong khu vực và  trên thế giới. Đồng chí đã có đóng góp quan trọng trong việc chỉ đạo  thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) về xây dựng và chỉnh đốn  Đảng, đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ trong sinh hoạt của Bộ Chính  trị và Ban Chấp hành Trung ương; tích cực chống tham nhũng. Đồng chí  luôn kiên định lập trường cách mạng, sống giản dị, gần gũi và lắng  nghe ý kiến nhân dân. Chúng ta xin chúc đồng chí mạnh khoẻ, hạnh  phúc, tiếp tục cống hiến cho Đảng, cho đất nước.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn các đồng  chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhân sĩ, trí thức, các vị chức sắc tôn giáo, đồng bào, chiến sĩ cả nước và  cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã đóng góp trí tuệ xây dựng  các văn kiện Đại hội, lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội và gửi đến Đại hội nhiều điện, thư chúc mừng nồng nhiệt.

Đại hội chân thành cảm ơn các đoàn đại biểu các Đảng Cộng  sản, công nhân, các Đảng cầm quyền đả đem đến Đại hội, đến Đảng ta và nhân dân ta những tình cảm hữu nghị, chân tình, góp phần quý báu vào thành công của Đại hội.

Đại hội chân thành cảm ơn sự có mặt của đoàn ngoại giao, đại  diện các tổ chức quốc tế tại nước ta, các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình trong nước và nước ngoài đã đến dự và đưa tin kịp thời về Đại hội.

Cũng từ diễn đàn trọng thể này, Đại hội chúng ta bày tỏ lòng  biết ơn và tình đoàn kết sâu sắc của Đảng và nhân dân ta với các Đảng Cộng sản và công nhân cùng nhân dân và bầu bạn xa gần đã hết lòng ủng hộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta hơn bảy thập kỷ qua và trong  sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Đại hội biểu dương và cảm ơn Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội  và toàn thể cán bộ, chuyên viên, các chiến sĩ, công nhân, nhân viên đã tận tụy ngày đêm phục vụ Đại hội, góp phần tích cực vào thành công  của Đại hội.

Thưa các đồng chí,

Thành công của Đại hội là nguồn sức mạnh mới hết sức to lớn để tăng cường hơn nữa sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng và khối  đại đoàn kết dân tộc. Chặng đường trước mắt có những thuận lợi mới và  những cơ hội mới, đồng thời cũng đầy khó khăn và thách thức mới, đòi  hỏi toàn Đảng, toàn dân đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua.

Trước mắt chúng ta là việc tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh  Nghị quyết Đại hội, biến nghị quyết của Đảng thành hành động của quần  chúng, tạo ra những bước tiến mới trong tổ chức thực hiện Nghị quyết  Đại hội IX.

Được Đại hội trao cho gánh vác trọng trách trước Đảng và dân  tộc, nhận rõ đầy đủ trách nhiệm nặng nề mà Đại hội giao cho, Ban Chấp  hành Trung ương khoá IX và cá nhân tôi nguyện đem hết sức mình, đồng  tâm hiệp lực, gương mẫu trong sinh hoạt và công tác, không ngừng nâng  cao bản lĩnh và trí tuệ, nói đi đôi với làm, cùng toàn Đảng, toàn dân  và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

 Thưa các đồng chí,

 Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam là Đại hội của trí tuệ,  dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thể hiện ý chí kiên cường và niềm hy vọng  lớn lao của cả dân tộc ta trong thời điểm trọng đại bước vào thế kỷ  mới và thiên niên kỷ mới.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm phát huy truyền  thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc và chủ nghĩa anh hùng cách mạng,  kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm bắt cơ  hội, vượt qua thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công  nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội  công bằng, dân chủ, văn minh.

Với niềm phấn khởi và tin tưởng vào tương lai tươi sáng của  đất nước, của dân tộc ta trong thế kỷ XXI, tôi xin long trọng tuyên  bố bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt  Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

 Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của  chúng ta! ./.