Toàn văn “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.5, tr.556-558

 

Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)