TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ LÊ PHƯỚC THỌ (Sáu Hậu)

    Nhân vật liên quan

    • Ủy Viên Bộ Chính trị khóa VII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VI, VII; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (6/1991 - 7/1996)Lê Phước Thọ

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ LÊ PHƯỚC THỌ (Sáu Hậu)

nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng,

nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương

Đồng chí Lê Phước Thọ (tên thường dùng Sáu Hậu)

Sinh ngày 25/12/1927

Quê quán: Xã Tân Lộc, huyện Cà Mau, tỉnh Minh Hải (nay là huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau)

Tham gia cách mạng tháng 8/1945; vào Đảng ngày 10/2/1949.

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Tháng 8/1945: Đồng chí tham gia thanh niên tiền phong xã Phong Thạnh Tây; năm 1947 tham gia dân quân tự vệ ở ấp, ở xã, rồi làm liên lạc Văn phòng Ủy ban Kháng chiến hành chính xã.  

- Năm 1948 đến năm 1949: Sau khi kết nạp vào Đảng, Đồng chí làm thư ký xã Giáo Y, xã Phong Thạnh Tây.

- Năm 1950 đến năm 1954: Đồng chí là Ủy viên Ủy ban Kháng chiến hành chính xã, Chi ủy viên rồi Phó Bí thư Chi bộ xã phụ trách thư ký Ủy ban Kháng chiến hành chính xã Phong Thạnh Tây đến đình chiến.

- Cuối năm 1954 đến năm 1958: Rút vào hoạt động bí mật, Đồng chí là Chi ủy viên xã Phong Thạnh Tây, sau đó là Bí thư Chi bộ xã.

- Năm 1959 đến năm 1960: Đồng chí là Huyện ủy viên, Thường vụ Huyện ủy Giá Rai. Đầu năm 1961, Đồng chí được điều động sang huyện Hồng Dân làm Phó Bí thư rồi Bí thư Huyện ủy. Năm 1962, Đồng chí sang làm Bí thư Huyện ủy Long Phú.

- Tháng 5/1964 đến năm 1968: Đồng chí là Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Sóc Trăng, phụ trách an ninh. Giữa năm 1968, Đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng.

- Năm 1969 đến năm 1970: Đồng chí là Chính trị viên, Bí thư Ban cán sự đảng Tỉnh đội Sóc Trăng. Năm 1970, Đồng chí làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng. Tháng 4/1972, Đồng chí được bầu bổ sung làm Khu ủy viên Khu 9 - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

- Năm 1973, Đồng chí đi học Trường Nguyễn Ái Quốc ở Trung ương Cục miền Nam. Tháng 9/1975, Đồng chí trở về làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

- Khi có chủ trương giải thể khu hợp tỉnh, Đồng chí được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, phụ trách Thường trực. Tháng 9/1976, Đồng chí làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

- Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12/1976) của Đảng, Đồng chí được bầu vào Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đến năm 1977, Đồng chí là Bí thư Tỉnh ủy, năm 1979 được phân công giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

- Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V (3/1982) của Đảng, Đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

- Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12/1986), Đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Bí thư Trung ương Đảng, phân công làm Trưởng Ban Nông nghiệp Trung ương, sau đó phụ trách khối Nông - Lâm - Ngư. Tháng 12/1987 đến tháng 3/1988, Đồng chí kiêm Trưởng Ban trù bị Đại hội Hội Nông dân tập thể Trung ương. Tháng 4/1989, Đồng chí thôi giữ chức Trưởng Ban Nông nghiệp Trung ương.

- Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (6/1991), Đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, phân công làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Tháng 7/1996, Đồng chí thôi giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

- Tháng 10/2006, Đồng chí được Đảng, Nhà nước cho nghỉ hưu, hưởng chế độ, chính sách theo quy định.

 Đồng chí là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII; Bí thư Trung ương Đảng các khóa VI, VII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII; Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX.

Do có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.