Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Hội Cựu chiến binh Việt Nam xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và của nhân dân

Hà Nội (TTXVN 12/12/2007) Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã có bài phát biểu quan trọng. TTXVN xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư

           Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

           Thưa các vị đại biểu,

           Thưa các vị khách quý,

            Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Hội Cựu chiến binh Việt Nam - một sự kiện lớn trong đời sống chính trị - xã hội  của cựu chiến binh, cựu quân nhân và của nhân dân cả nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu, những cán bộ, hội viên nòng cốt, tiêu biểu cho ý chí, trí tuệ và năng lực hoạt động công tác cựu chiến binh; nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý. Qua các đồng chí, tôi xin gửi tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với nước, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cùng toàn toàn thể các đồng chí hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân trong cả nước lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

           Thưa các vị đại biểu Đại hội,

         Hội Cựu chiến binh là một đoàn thể chính trị xã hội của cựu chiến binh, một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân do Đảng ta lãnh đạo nhằm phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ",  trong điều kiện mới. Từ khi ra đời đến nay,  Hội không ngừng lớn mạnh, hoạt động tích cực, đúng hướng và có hiệu quả thiết thực.

           Các cấp Hội đã thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hội đã đoàn kết, hướng dẫn hội viên kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch, các quan điểm sai trái, tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN. Hội đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; tích cực tham gia phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật... có những đóng góp tích cực vào việc giải quyết những những khó khăn, tồn tại và những vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống, xây dựng tình làng nghĩa xóm, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội ở các địa phương.

            Hội đã tổ chức thực hiện tốt phong trào cựu chiến binh nêu cao ý chí nghị lực, vượt lên chính mình, giúp nhau làm kinh tế, làm giàu chính đáng, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống; tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí có khó khăn, hoạn nạn.

            Với trách nhiệm và tình cảm của thế hệ đi trước, các cấp Hội đã phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng nthời luôn thể hiện là tấm gương mẫu mực và tin cậy của tuổi trẻ và mọi tầng lớp nhân dân. Quan hệ hợp tác hữu nghị giữa cựu chiến binh Việt Nam và cựu chiến binh các nước ngày càng được mở rộng.

           Thành tích của Hội Cựu chiến binh Việt Nam rất to lớn và đáng trân trọng. Đảng và Nhà nước đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của Hội Cựu chiến binh Việt Nam đối với công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là ở cơ sở, Hội Cựu chiến binh có uy tín, có vai trò tích cực trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Dảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có nhiều đóng góp với cấp uỷ, chính quyền, nhân dân địa phương trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, tháo gỡ những khó khăn, giữ vững ổn định chính trị xã hội trên các địa bàn.

           Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt biểu dương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và toàn thể anh chị em cựu chiến binh, cựu quân nhân trong cả nước về những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2002-2007. Các đồng chí xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ Đảng, chính quyền và của nhân dân.

             Thưa các đồng chí,

             Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra mục tiêu, phương hướng tổng quát 5 năm 2006-2010 là "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

             Đối với Cựu chiến binh Việt Nam, Đại hội X của Đảng đã đề ra nhiệm vụ: "Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ XHCN. Động viên cựu chiến binh giúp nhau cải thiện đời sống, xoá đói giảm nghèo, góp phần giáo dục lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; tham gia xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở trong sạch, vững mạnh".

           Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh lần này cần quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới", đánh giá đúng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại, tìm ra nguyên nhân và đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, phát huy tốt hơn nữa vai trò của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn mới.

          Theo tinh thần đó, tôi biểu thị sự đồng tình với các nội dung nêu trong báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Hội vừa trình bày trước Đại hội. Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, thảo luận để đi đến một nghị quyết thực sự là kim chỉ nam cho các cấp hội và hội viên trong nhiệm kỳ tới.

            Tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau đây:

           Một là, trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội cần tăng cường lãnh đạo, giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đoàn kết vận động cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Tổ chức Hội ở các cấp phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã hội góp sức xây dựng tổ chức Đảng và chính quyền cơ sở, thực hiện tốt Quy chế dân chủ, tham gia giải quyết có kết quả các khó khăn, vướng mắc; phát hiện, đấu tranh với mọi hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu; góp phần xây dựng tình làng nghĩa xóm, tăng cường quan hệ bền chặt giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy quyền làm chủ của dân, giáo dục ý thức pháp luật, nêu cao kỷ cương phép nước.

            Hai là, củng cố và phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cựu chiến binh, quyết tâm xoá đói, giảm nghèo nhanh và phát triển bền vững. Đặc biệt quan tâm đến các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng cao, các căn cứ cách mạng. Cổ vũ, động viên các đơn vị, cá nhân cựu chiến binh tham gia sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu hợp pháp, tạo điều kiện giúp đỡ nhau trong cuộc sống, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí khó khăn.

          Ba là, thực hiện lời dặn của Bác Hồ " Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết", bằng tâm huyết và sự từng trải của mình, cựu chiến binh tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, coi đó là một nhiệm vụ vẻ vang của Hội và là trách nhiệm, tình cảm của cựu chiến binh đối với thanh, thiếu niên. Hội viên cựu chiến binh phải sống gương mẫu và bằng sự gương mẫu của mình giáo dục con cháu, xây dựng gia đình văn hóa mới, nêu gương sáng cho lớp trẻ noi theo.

          Anh em cựu quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương có số lượng khá lớn và hàng năm tiếp tục tăng lên. Đây là lực lượng thanh niên được tuyển chọn, được học tập và rèn luyện trong quân đội, có phẩm chất chính trị tốt, có sức khoẻ, có trình độ văn hoá, một số được trang bị kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp nhất định. Hội Cựu chiến binh các cấp cần phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cơ quan quân sự địa phương, các cấp, các ngành, tập hợp động viên anh chị em phát huy năng lực của mình tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng -  an ninh và các phong trào địa phương, qua đó bồi dưỡng tạo nguồn bổ sung cho cán bộ cơ sở.

          Bốn là, chăm lo xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch vững mạnh, thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò tích cực của Hội trong các mặt của đời sống xã hội, làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động cựu chiến binh trong giai đoạn mới.

          Đảng ta đã xác định: "Công tác cựu chiến binh là một trong những công tác vận động quần chúng quan trọng của Đảng, là trách nhiệm của hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, của toàn xã hội, trong đó Hội Cựu chiến binh là nòng cốt". Về tổ chức Hội, Đảng chỉ rõ: "Hội  Cựu chiến binh Việt Nam là một đoàn thể nhân dân, hoạt động chính trị - xã hội, đại diện ý chí và quyền lợi của cựu chiến binh, là thành viên của MTTQ Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân”. Nâng cao chất lượng của tổ chức Hội và hội viên là một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của Hội.

           Hệ thống tổ chức Hội đến nay đã được xây dựng và củng cố một cách cơ bản từ Trung ương đến cơ sở xã, phường, thị trấn. Cần tiếp tục phát triển củng cố ở những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, các đơn vị kinh tế tư nhân. Hoạt động của Hội cần phù hợp với đối tượng, bám sát cơ sở, bám sát thực tiễn, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, coi trọng chất lượng, hiệu quả, chống phô trương, hình thức, bảo thủ, rập khuôn, xa rời thực tiễn.  

         Đội ngũ cán bộ Hội phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức, năng lực, có sức khỏe, được tín nhiệm, đáp ứng yêu cầu công tác, nhạy bén về chính trị, luôn bám sát cơ sở, nắm bắt kịp thời các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống của cán bộ, hội viên, đặc biệt phải có nhiệt tâm, có tính sáng tạo, luôn đổi mới nếp nghĩ, cách làm để phát huy cao độ bản chất truyền thống của “ Bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện mới.

         Nhân đây, tôi đề nghị các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về chính trị, tư tưởng, tổ chức; định hướng hoạt động cho các cấp Hội, nhất là cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi các cấp Hội góp ý kiến xây dựng các nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể nhân dân các cấp xây dựng mối quan hệ và phối hợp hoạt động với Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong các nhiệm vụ có liên quan, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chỉ đạo các cấp chính quyền, các ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu bổ sung, ban hành và thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ của Hội và lợi ích của cựu chiến binh.

            Thưa Đại hội,

           Thưa các vị đại biểu,

          Nhân dịp kỷ niệm 18 năm Ngày truyền thống của cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2007), kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ngày hội Quốc phòng toàn dân, với niềm vinh dự, tự hào là "Bộ đội Cụ Hồ" trên trận tuyến mới, Ban chấp hành Trung ương Đảng tin tưởng chắc chắn rằng, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ không ngừng phát triển mạnh mẽ, vững chắc, thực sự xứng đáng với vai trò nòng cốt trong công tác vận động cựu chiến binh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cựu chiến binh, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

         Với tình cảm chân thành, quý trọng và niềm tin tưởng sâu sắc, tôi xin chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Hội Cựu chiến binh Việt Nam thành công tốt đẹp.

           Chúc các quý vị đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc.

           Xin trân trọng cảm ơn.

           Thưa các vị đại biểu,

       Nhân dịp này, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, tôi xin trân trọng tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam bức trướng mang dòng chữ: "Cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới"./.