Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII
Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (7/2007 - 3/2021)

Tòng Thị Phóng

 • Họ và tên: Tòng Thị Phóng
 • Ngày sinh: 10/2/1954
 • Ngày vào Đảng: 20/11/1981
 • Quê quán: phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 • Dân tộc: Thái
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XI, XII

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa IX, X

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VIII, IX, X, XI, XII

  - Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV (đến 31/3/2021)

  - Chủ tịch Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Tổ chức Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI, XII, XIII, XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 6/1965: Tham gia cách mạng

  - 1991-1996: Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La

  - 6/1996: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La

  - 7/1997 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII, XIV

  - 9/1997: Phó Chủ nhiệm kiêm nhiệm Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

  - 1/2001: Tại Đại hội lần thứ XI Đảng bộ Sơn La, đồng chí được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

  - 4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Bí thư Trung ương Đảng

  - 9/2002: Trưởng Ban Dân vận Trung ương

  - 4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Bí thư Trung ương Đảng

  - 7/2007: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII, đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

  - 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị; Phó Chủ tịch Quốc hội

  - 23/7/2011: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

  - 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị; Phó Chủ tịch Quốc hội

  - 22/7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021

  - 31/3/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021

  - 1/12/2021: Đồng chí nghỉ hưu.

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII
Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (7/2007 - 3/2021)

Tòng Thị Phóng

 • Họ và tên: Tòng Thị Phóng
 • Ngày sinh: 10/2/1954
 • Ngày vào Đảng: 20/11/1981
 • Quê quán: phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 • Dân tộc: Thái
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XI, XII

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa IX, X

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VIII, IX, X, XI, XII

  - Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV (đến 31/3/2021)

  - Chủ tịch Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Tổ chức Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI, XII, XIII, XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 6/1965: Tham gia cách mạng

  - 1991-1996: Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La

  - 6/1996: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La

  - 7/1997 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII, XIV

  - 9/1997: Phó Chủ nhiệm kiêm nhiệm Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

  - 1/2001: Tại Đại hội lần thứ XI Đảng bộ Sơn La, đồng chí được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

  - 4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Bí thư Trung ương Đảng

  - 9/2002: Trưởng Ban Dân vận Trung ương

  - 4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Bí thư Trung ương Đảng

  - 7/2007: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII, đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

  - 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị; Phó Chủ tịch Quốc hội

  - 23/7/2011: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

  - 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị; Phó Chủ tịch Quốc hội

  - 22/7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021

  - 31/3/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021

  - 1/12/2021: Đồng chí nghỉ hưu.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa