Ủy viên Trung ương Đảng
Trưởng Ban Kiểm tra đầu tiên của Đảng
(10/1948 - 1950)

Trần Đăng Ninh

 • Họ và tên: Nguyễn Tuấn Đáng
 • Năm sinh: 1910
 • Ngày mất: 6/10/1955
 • Quê quán: xã Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa I (dự khuyết từ 5/1941), II

  - Trưởng Ban Kiểm tra đầu tiên của Đảng (10/1948 - 1950)

  - Tổng cục trưởng Tổng cục Cung cấp

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1935: Tham gia hoạt động cách mạng

  - 1936: Được kết nạp vào Ðảng

  - 1940: Tham gia Xứ ủy Bắc Kỳ

  - 5/1941: Tại Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương, đồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 7/1941: Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ

  - 11/1941: Bị giặc Pháp bắt và giam tại nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội

  - Cuối 1942: Bị giam ở nhà tù Sơn La

  - Giữa 1943: Vượt ngục trốn khỏi nhà tù Sơn La

  - 12/1943: Bị giặc Pháp bắt lần thứ hai và giam tại nhà tù Hỏa Lò

  - 9/3/1945: Vượt ngục nhà tù Hỏa Lò và tiếp tục hoạt động

  - 4/1945: Được cử vào Ủy ban Quân sự Bắc Kỳ

  - 5/1945: Được cử tham gia Bộ Tư lệnh đầu tiên của Việt Nam Giải phóng quân

  - 10/1948 - 1950: Trưởng ban Kiểm tra Trung ương - cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng

  - 1950: Tổng cục trưởng Tổng cục Cung cấp

  - 2/1951: Tại Đại hội II Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 6/10/1955: Đồng chí mất.

Ủy viên Trung ương Đảng
Trưởng Ban Kiểm tra đầu tiên của Đảng
(10/1948 - 1950)

Trần Đăng Ninh

 • Họ và tên: Nguyễn Tuấn Đáng
 • Năm sinh: 1910
 • Ngày mất: 6/10/1955
 • Quê quán: xã Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa I (dự khuyết từ 5/1941), II

  - Trưởng Ban Kiểm tra đầu tiên của Đảng (10/1948 - 1950)

  - Tổng cục trưởng Tổng cục Cung cấp

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1935: Tham gia hoạt động cách mạng

  - 1936: Được kết nạp vào Ðảng

  - 1940: Tham gia Xứ ủy Bắc Kỳ

  - 5/1941: Tại Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương, đồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 7/1941: Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ

  - 11/1941: Bị giặc Pháp bắt và giam tại nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội

  - Cuối 1942: Bị giam ở nhà tù Sơn La

  - Giữa 1943: Vượt ngục trốn khỏi nhà tù Sơn La

  - 12/1943: Bị giặc Pháp bắt lần thứ hai và giam tại nhà tù Hỏa Lò

  - 9/3/1945: Vượt ngục nhà tù Hỏa Lò và tiếp tục hoạt động

  - 4/1945: Được cử vào Ủy ban Quân sự Bắc Kỳ

  - 5/1945: Được cử tham gia Bộ Tư lệnh đầu tiên của Việt Nam Giải phóng quân

  - 10/1948 - 1950: Trưởng ban Kiểm tra Trung ương - cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng

  - 1950: Tổng cục trưởng Tổng cục Cung cấp

  - 2/1951: Tại Đại hội II Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 6/10/1955: Đồng chí mất.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa