Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Trần Quang Phương

 • Họ và tên: Trần Quang Phương
 • Ngày sinh: 6/5/1961
 • Ngày vào Đảng: 12/4/1982
 • Quê quán: phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (từ 7/2021)

  - Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Trung Quốc khóa XV (11/2021)

  - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  - Ủy viên Hội đồng công tác quần chúng Trung ương

  - Ủy viên Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 4/1979 - 10/1980: Chiến sĩ, Tiểu đội trưởng, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 809, Sư đoàn 432, Quân đoàn 14

  - 11/1980 - 8/1983: Nhân viên Thống kê chính trị, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 809, Sư đoàn 432, Quân đoàn 14

  - 9/1983 - 8/1986: Học viên Trường Sĩ quan Chính trị

  - 9/1986 - 9/1987: Trung úy, Phó Đại đội trưởng về Chính trị, Tiểu đoàn 16, Sư đoàn 2, Quân khu 5

  - 10/1987 - 6/1988: Trung úy, Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị Sư đoàn 2, Quân khu 5

  - 7/1988 - 6/1990: Thượng úy, Phó Tiểu đoàn trưởng về Chính trị, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5; Bí thư Đảng ủy Tiểu đoàn 3

  - 7/1990 - 8/1992: Đại úy, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5; Bí thư Chi bộ

  - 9/1992 - 7/1995: Thiếu tá, Học viên, Học viện Chính trị-Quân sự

  - 8/1995 - 5/1998: Thiếu tá, Trợ lý Thanh niên, Cục Chính trị, Quân khu 5

  - 6/1998 - 3/2000: Trung tá, Trợ lý Phòng Tổ chức, Cục Chính trị, Quân khu 5

  - 4/2000 - 4/2002: Trung tá, Phó Trưởng Phòng Tổ chức, Cục Chính trị, Quân khu 5

  - 5/2002 - 12/2002: Thượng tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Sư đoàn 2, Quân khu 5

  - 1/2003 - 10/2003: Thượng tá, Chủ nhiệm Chính trị, Sư đoàn 2, Quân khu 5

  - 11/2003 - 6/2005: Thượng tá, Phó Sư đoàn trưởng về Chính trị, Sư đoàn 2, Quân khu 5; Bí thư Đảng ủy Sư đoàn 2

  - 7/2005 - 4/2006: Thượng tá, Phó Chỉ huy trưởng về Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Quân khu 5; Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi

  - 5/2006 - 4/2008: Đại tá, Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Quân khu 5; Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi

  - 5/2008 - 6/2010: Đại tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Quân khu 5; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị, Quân khu 5

  - 7/2010 - 5/2011: Đại tá, Chủ nhiệm Chính trị, Quân khu 5; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Quân khu 5

  - 6/2011 - 4/2019: Thiếu tướng, Trung tướng, Chính ủy Quân khu 5; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy Quân khu 5; Học viên Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh tại Học viện Quốc phòng (4 - 5/2013); Học viên Bồi dưỡng nguồn cán bộ cao cấp tại Học viện Chính trị-Hành Chính Quốc gia Hồ Chí Minh (8 - 12/2013)

  - 5/2019 - 1/2021: Trung tướng, Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Quân ủy Trung ương

  - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

  - 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

  - 7/2021: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XV

  - 11/2021: Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam- Trung Quốc khóa XV

Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Trần Quang Phương

 • Họ và tên: Trần Quang Phương
 • Ngày sinh: 6/5/1961
 • Ngày vào Đảng: 12/4/1982
 • Quê quán: phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (từ 7/2021)

  - Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Trung Quốc khóa XV (11/2021)

  - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  - Ủy viên Hội đồng công tác quần chúng Trung ương

  - Ủy viên Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 4/1979 - 10/1980: Chiến sĩ, Tiểu đội trưởng, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 809, Sư đoàn 432, Quân đoàn 14

  - 11/1980 - 8/1983: Nhân viên Thống kê chính trị, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 809, Sư đoàn 432, Quân đoàn 14

  - 9/1983 - 8/1986: Học viên Trường Sĩ quan Chính trị

  - 9/1986 - 9/1987: Trung úy, Phó Đại đội trưởng về Chính trị, Tiểu đoàn 16, Sư đoàn 2, Quân khu 5

  - 10/1987 - 6/1988: Trung úy, Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị Sư đoàn 2, Quân khu 5

  - 7/1988 - 6/1990: Thượng úy, Phó Tiểu đoàn trưởng về Chính trị, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5; Bí thư Đảng ủy Tiểu đoàn 3

  - 7/1990 - 8/1992: Đại úy, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5; Bí thư Chi bộ

  - 9/1992 - 7/1995: Thiếu tá, Học viên, Học viện Chính trị-Quân sự

  - 8/1995 - 5/1998: Thiếu tá, Trợ lý Thanh niên, Cục Chính trị, Quân khu 5

  - 6/1998 - 3/2000: Trung tá, Trợ lý Phòng Tổ chức, Cục Chính trị, Quân khu 5

  - 4/2000 - 4/2002: Trung tá, Phó Trưởng Phòng Tổ chức, Cục Chính trị, Quân khu 5

  - 5/2002 - 12/2002: Thượng tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Sư đoàn 2, Quân khu 5

  - 1/2003 - 10/2003: Thượng tá, Chủ nhiệm Chính trị, Sư đoàn 2, Quân khu 5

  - 11/2003 - 6/2005: Thượng tá, Phó Sư đoàn trưởng về Chính trị, Sư đoàn 2, Quân khu 5; Bí thư Đảng ủy Sư đoàn 2

  - 7/2005 - 4/2006: Thượng tá, Phó Chỉ huy trưởng về Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Quân khu 5; Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi

  - 5/2006 - 4/2008: Đại tá, Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Quân khu 5; Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi

  - 5/2008 - 6/2010: Đại tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Quân khu 5; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị, Quân khu 5

  - 7/2010 - 5/2011: Đại tá, Chủ nhiệm Chính trị, Quân khu 5; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Quân khu 5

  - 6/2011 - 4/2019: Thiếu tướng, Trung tướng, Chính ủy Quân khu 5; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy Quân khu 5; Học viên Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh tại Học viện Quốc phòng (4 - 5/2013); Học viên Bồi dưỡng nguồn cán bộ cao cấp tại Học viện Chính trị-Hành Chính Quốc gia Hồ Chí Minh (8 - 12/2013)

  - 5/2019 - 1/2021: Trung tướng, Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Quân ủy Trung ương

  - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

  - 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

  - 7/2021: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XV

  - 11/2021: Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam- Trung Quốc khóa XV


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa