Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời (2/1930)
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
được bầu tại Hội nghị tháng 10/1930

Trần Văn Lan

 • Họ và tên: Trần Văn Lan
 • Bí danh: Giáp, Đen
 • Năm sinh: 1899
 • Quê quán: Mỹ Lộc, Nam Định
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời (2/1930)

  - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương được bầu tại Hội nghị tháng 10/1930

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời (2/1930)
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
được bầu tại Hội nghị tháng 10/1930

Trần Văn Lan

 • Họ và tên: Trần Văn Lan
 • Bí danh: Giáp, Đen
 • Năm sinh: 1899
 • Quê quán: Mỹ Lộc, Nam Định
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời (2/1930)

  - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương được bầu tại Hội nghị tháng 10/1930


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa