TRANH THỦ SỰ ỦNG HỘ CỦA BẠN BÈ QUỐC TẾ

Suốt trong những năm kháng chiến gian khổ, Đảng luôn luôn coi trọng công tác đối ngoại, đẩy mạnh đoàn kết với các Đảng anh em trong phe xã hội chủ nghĩa và phong trào cộng sản, phong trào công nhân quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Tháng 6/1973, Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra bản Nghị quyết lịch sử “Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và nhiệm vụ của cách mạng miền Nam Việt Nam trong giai đoạn mới”. Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp tháng 10/1974 và tháng 1/1975 quyết định mục tiêu giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975-1976, và dự kiến nếu thời cơ đến sớm sẽ giải phóng miền Nam trong năm 1975.