Từ Quy định 37-QĐ/TW nghĩ về lời thề đầu tiên của người đảng viên

Hà Nội (TTXVN 5/11/2021)

Sau 10 năm thực hiện, Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm đã được sửa đổi, bổ sung và thay thế bằng Quy định số 37-QĐ/TW - vừa thông qua tại Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2021.

Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm được bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện theo đúng tinh thần, nội dung của các nghị quyết, chỉ thị, Điều lệ của Đảng và pháp luật của Nhà nước; khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức thực hiện; đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.

Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII: Trước yêu cầu mới, cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện thêm một số nội dung quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn ngừa và khắc phục một cách mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn những biểu hiện suy thoái, tiêu cực; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Ngoài ra, có một số điều qua thực tiễn thấy chưa đủ rõ, có nội dung khó áp dụng, gây khó khăn khi phải xem xét vi phạm của đảng viên; hoặc có nội dung đến nay quy định của Đảng và Nhà nước đã thay đổi thì cũng cần phải được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình mới.

Phân tích về điểm mới đầu tiên của Quy định số 37-QĐ/TW, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết: Quy định số 37-QĐ/TW đã thay đổi thứ tự một số điều so với Quy định 47-QĐ/TW. Ngay tại Điều 1 đã quy định rõ đảng viên không được "Nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép." Ở đây có sự thay đổi thứ tự so với Quy định 47-QĐ/TW, sắp xếp từ việc cấm những điều ảnh hưởng đến sinh mệnh của toàn Đảng, của đất nước trước, sau đó đi vào những điều cụ thể.

Điều 1 của Quy định số 47-QĐ/TW ghi rõ: Đảng viên không được nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng... Còn trong Quy định số 37-QĐ/TW, đảng viên không những không được nói và làm trái, mà còn không được viết trái (nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép).

Điều này hoàn toàn phù hợp với nhiệm vụ của người đảng viên mà ngay từ khi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi đảng viên đều trang trọng, nghiêm cẩn tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc: “Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng”. Thực chất, đây như lời cam kết chính trị hàng đầu về lòng trung thành, tinh thần suốt đời phấn đấu, hy sinh vì những mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng và cách mạng.

Điều 3 của Quy định số 37-QĐ/TW cũng quy định rõ đảng viên không được: "Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi...”. Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông, đây là sự bổ sung rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay, khi các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu để phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lênin, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận đường lối của Đảng. Đại hội XIII của Đảng vừa rồi tiếp tục nhấn mạnh điều này, nên việc bổ sung quy định này là hoàn toàn chính xác trong bối cảnh hiện nay và có giá trị lâu dài.

Đáng tiếc là, trên thực tế vẫn còn những cán bộ, đảng viên có hành động đi ngược lời thề đầu tiên trước Đảng, trước Tổ quốc, nhân dân. Vẫn còn những đảng viên vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm. Tình trạng đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” vẫn diễn biến tinh vi, phức tạp, có trường hợp gây ra hậu quả nghiêm trọng, phải xử lý kỷ luật.

Tại Hội nghị lần thứ 4 vừa qua, Trung ương đã phân tích, chỉ rõ, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân, từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng; sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên mất trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân. Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, có thể dẫn tới hậu quả là đi ngược lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Như vụ việc đồng chí Chu Hảo, trong thời gian giữ cương vị Giám đốc - Tổng Biên tập, đã phải chịu trách nhiệm chính về việc Nhà xuất bản Tri thức, xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản nên bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy.

Từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng chí đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa”. Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Vụ việc khác, ngày 15/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã làm rõ, ông Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Đảo có hành vi viết đơn thư nặc danh, vu khống, nhằm hạ uy tín các lãnh đạo huyện Tam Đảo…

Lẽ ra, với vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên, với trọng trách mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, những vị cán bộ lãnh đạo này phải chủ động, tích cực đóng góp tâm huyết, trí tuệ vào việc xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; là người tổ chức thực hiện, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân và đi đầu thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách đó.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; kiên định lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng; phát huy tốt tinh thần chủ động, sáng tạo, tự nguyện, tự giác, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đặc biệt cán bộ, đảng viên phải nói, viết và làm theo nghị quyết; tránh tình trạng “nói một đường làm một nẻo”, trong hội nghị, cuộc họp thì không phát biểu, ngoài cuộc họp thì phát ngôn, chỉ trích.

Muốn vậy, từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự nguyện tự giác, gương mẫu thực hiện nghị quyết, nói đi đôi với làm, thực hiện nghiêm túc Quy định về những điều đảng viên không được làm; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Đồng thời, phải thường xuyên chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; kiên quyết đấu tranh, xử lý thật nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số 37-QĐ/TW là rất đúng lúc trong bối cảnh hiện nay, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý thật nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái, tiêu cực, vi phạm; góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện./.

Nguyễn Hồng Điệp