Tuyên bố chung của đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ nước Việt Nam DCCH và đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ nước CHND Hungary (4/1959)

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 27/4/1959