Tuyên bố của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ II về việc Mỹ-Diệm khủng bố, tàn sát, tăng cường quân sự chuẩn bị chiến tranh ở miền Nam Việt Nam

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã (số 058), ngày 28/2/1961