Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII
Phó Chủ tịch Quốc hội (7/2007 - 3/2021)

Uông Chu Lưu

 • Họ và tên: Uông Chu Lưu
 • Ngày sinh: 20/7/1955
 • Ngày vào Đảng: 3/12/1983
 • Quê quán: xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IX, X, XI, XII

  - Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV (đến 31/3/2021)

  - Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Campuchia

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIII, XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1998: Thứ trưởng Bộ Tư pháp

  - 4/2001: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp

  - 7/2002 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII, XIV

  - 8/2002: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XI, đồng chí được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  - 4/2006 - 7/2007: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  - 23/7/2007: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII, đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII

  - 1/2011: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

  - 23/7/2011: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII

  - 1/2016: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

  - 22/7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV

  - 31/3/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV.

Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII
Phó Chủ tịch Quốc hội (7/2007 - 3/2021)

Uông Chu Lưu

 • Họ và tên: Uông Chu Lưu
 • Ngày sinh: 20/7/1955
 • Ngày vào Đảng: 3/12/1983
 • Quê quán: xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IX, X, XI, XII

  - Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV (đến 31/3/2021)

  - Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Campuchia

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIII, XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1998: Thứ trưởng Bộ Tư pháp

  - 4/2001: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp

  - 7/2002 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII, XIV

  - 8/2002: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XI, đồng chí được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  - 4/2006 - 7/2007: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  - 23/7/2007: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII, đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII

  - 1/2011: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

  - 23/7/2011: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII

  - 1/2016: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

  - 22/7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV

  - 31/3/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa