V. Thắng lợi lớn trên mặt trận ngoại giao

 

Ngày 14/1/1950, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra tuyên bố về đường lối ngoại giao.

Ngày 15/1/1950, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa công nhận Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Ngày 18/1/1950, Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là Chính phủ đầu tiên công nhận Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tiếp đó, cũng trong năm 1950, các nước sau đây đã lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa:

Ngày 30/1, Chính phủ Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết,

Ngày 31/1, Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên,

Ngày 2/2, Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Tiệp Khắc và Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Đức,

Ngày 3/2, Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Rumani,

Ngày 5/2, Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Ba Lan và Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Hunggari,

Ngày 8/2, Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Bungari,

Ngày 18/2, Chính phủ Anbani, và ngày 17/11/1950, Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ.

Đây là thắng lợi ngoại giao cực kỳ to lớn của cách mạng Việt Nam.