Việt Nam-Bangladesh: Những Hiệp định, thỏa thuận đã ký kết

- Hiệp định vận chuyển hàng không (1993)

- Bản ghi nhớ về tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao (1994)

- Hiệp định hợp tác kinh tế và khoa học-kỹ thuật (1994)

- Hiệp định thương mại (1996)

- Hiệp định văn hóa (1997)

- Hiệp định thành lập Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật (1997)

- Hiệp định hợp tác giữa Thông tấn xã Việt nam và Hãng thông tấn Bangladesh (1997)

- Thỏa thuận hợp tác giữa Phòng Thương mại-Công nghiệp Việt Nam và Liên đoàn các Phòng Thương mại-Công nghiệp Bangladesh (1997)

- Thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn nước và kiểm soát lũ lụt (1999)

- Hiệp định miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, công vụ (1999)

- Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (2004)

- Nghị định thư về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp (2004)

- Nghị định thư về chương trình trao đổi văn hóa giai đoạn 2004-2007 (2004)

- Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (5/2005)

- Bản ghi nhớ về thương mại gạo giữa hai Chính phủ giai đoạn 2014-2016 (2014)

- Bản ghi nhớ về thương mại gạo giữa hai Chính phủ giai đoạn 2017-2022 (2017); và gia hạn thêm 5 năm từ 2022-2027 (2022)

- Bản ghi nhớ về hợp tác thủy sản và chăn nuôi giai đoạn 2018-2022 (3/2018)

- Bản ghi nhớ về hợp tác chế tạo máy (3/2018).

                                                            (Cập nhật đến tháng 8/2023)