Việt Nam-Bulgaria: Kim ngạch thương mại qua các năm

 Năm  Việt Nam xuất khẩu (triệu USD)Việt Nam nhập khẩu (triệu USD) Tổng kim ngạch (triệu USD)
 2011 26,9 42,2 69,1
 2012 37,0 21,7 58,7
 2013 41,2 26,3 67,5
 2014 47,7 39,4 87,1
 2015 40,8 61,6 102,4
 2016 44,6 171,0 215,6
 2017 38,3 71,1 109,4
 2018 36,1 52,5 88,6
 2019 58,4 49,8 108,2
 2020 58,2 60,5 118,7
 2021 107,7 112,4 220,1
 2022 141,0 62,6 203,6
 8 tháng 2023 96,5 50,75 147,25

                       (Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tổng cục Hải quan, cập nhật đến 9/2023)