[Infographics] Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ASEAN