[Infographics] Việt Nam đóng góp rất quan trọng cho quá trình đổi mới AIPA (8/2021)

Hà Nội (TTXVN 23/8/2021) Quốc hội Việt Nam đã đóng vai trò như “người mở đường,” sáng tạo và linh hoạt để thích ứng với hoàn cảnh mới, tạo nên một cách thức tổ chức hội nghị mới lần đầu tiên trong lịch sử AIPA.

 

Việt Nam đã tổ chức thành công nhiệm kỳ Chủ tịch AIPO lần đầu tiên 2001-2002; đăng cai tổ chức Đại hội đồng AIPO 23 và Đại hội đồng AIPA 31 tại Hà Nội, trong tổng số 33 nghị quyết được thông qua, có tới 22 nghị quyết là sáng kiến của Việt Nam./