Việt Nam-Kazakhstan: Trao đổi thương mại qua các năm

 NămViệt Nam xuất sang Kazakhstan (triệu USD) Kazakhstan xuất sang Việt Nam (triệu USD) Tổng kim ngạch (triệu USD)
 2018 288,16 179,04 467,2
 2019 323,5 57,4 338
 2020 318,1 31,1 349,2
 2021 549,7 73,1 622,8
 2022 524  60 584
 4 tháng năm 2023 123,7  0,5 124,1 

                                                                       (Nguồn: Bộ Ngoại giao, cập nhật đến tháng 4/2023)