Việt Nam-Luxembourg: Các Hiệp định, văn bản đã ký kết

- Hiệp định Khung về hợp tác (20/01/1995) và ký mới ngày 17/11/2017.

- Hiệp định tránh đánh thuế trùng (3/1996);

- Hiệp định về hợp tác (24/9/2002; thay thế cho Hiệp định năm 1995);

- Chương trình hợp tác định hướng giai đoạn 2002 – 2005 (ký 24/9/2002);

- Hiệp định hợp tác Văn hoá, Giáo dục, Nghiên cứu khoa học, Thông tin đại chúng, Thanh niên và Thể thao (5/2003);

- Chương trình trao đổi Văn hóa Giáo dục, Nghiên cứu khoa học, Thông tin đại chúng, Thanh niên và Thể thao giai đoạn 2006 – 2010 (01/12/2005; gia hạn đến 31/12/2012);

- Chương trình Hợp tác định hướng giai đoạn 2006 – 2010 (08/3/2006);

- Chương trình Hợp tác định hướng giai đoạn 2011 – 2015 (02/3/2011);

- Hiệp định khung về hợp tác (11/2017);

Thỏa thuận Đối tác chiến lược về tài chính xanh.

                                                     (Cập nhật đến 11/2023)