Việt Nam-Vương quốc Bỉ: Các Hiệp định, văn bản đã ký kết

- Hiệp định khung hợp tác kinh tế, công nghiệp và kỹ thuật (10/1977);

- Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (01/1991);

- Hiệp định xoá nợ đợt I (10/1992);

- Hiệp định vận chuyển hàng không (10/1992);

- Hiệp định xoá nợ đợt II (9/1993);

- Hiệp định tránh đánh thuế trùng (02/1996);

- Hiệp định xoá nợ đợt III (12/2000);

- Hiệp định hợp tác khoa học kỹ thuật (9/2002);

- Hiệp định về con nuôi (3/2005);

- Bản ghi nhớ về các vấn đề di cư (01/2009);

- Nghị định thư sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế trùng (3/2012);

- Thỏa thuận hợp tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp (10/2018).

                                              (Cập nhật tháng 12/2022)