Việt Nam-Vương quốc Bỉ: Trao đổi thương mại qua các năm

 Năm Việt Nam xuất khẩu (triệu USD) Bỉ xuất khẩu (triệu USD) Tổng kim ngạch (triệu USD)
 2010 848,8 320,2 1.169
 2011 1.199,7 346,9 1.546,6
 2012 1.146,7 411,5 1.558,2
 2013 1.323,3 500,8 1.824,1
 2014 1.805,5 519,5 2.325
 2015 1.779,5 494,2 2.273,7
 2016 1.967,2 476,0 2.443,2
 2017 2.250,6 447,4 2.698
 2018 2.410,5 470,8 2.881,3
 2019 2.549,6 559,4 3.109
 2020 2.314,8 473,8 2.788,6
 2021 3.602,4 685,7 4.288,1
 2022 3.976,2 754,9 4.731,1
 7 tháng 2023 1.912,3 358,6 2.270,9

                                      (Nguồn: Tổng cục Thống kê; Tổng cục Hải quan, cập nhật đến tháng 8/2023)