Ủy viên Bộ Chính trị Khóa IV, V, VI
Bí thư Trung ương Đảng Khóa V
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (6/1987- 9/1992)

Võ Chí Công

 • Họ và tên: Võ Toàn
 • Bí danh: Năm Công
 • Ngày sinh: 7/8/1912
 • Ngày mất: 8/9/2011
 • Quê quán: xã Tam Xuân, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa IV, V, VI

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa V

  - Thường trực Ban Bí thư: Khóa V

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa III, IV, V, VI

  - Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (6/1987- 9/1992)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa VI, VII, VIII

  - Cố vấn BCH Trung ương Đảng: Khóa VII, VIII 

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1930-1931: Hoạt động trong phong trào thanh niên cộng sản

  - 1936: Bí thư Chi bộ ghép (một số xã thuộc huyện Tam Kỳ)

  - 1939: Bí thư Huyện ủy Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng

  - 1940: Bí thư Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng

  - 1941: Được phân công phụ trách các tỉnh từ Quảng Nam-Đà Nẵng đến Phú Yên

  - 1942: Được phân công vào gây dựng cơ sở tại các tỉnh cực Nam Trung Bộ

  - 1943: Bị bắt, kết án tù chung thân, sau đó giảm xuống 25 năm tù giam ở nhà lao Hội An, sau đầy đi nhà tù Buôn Mê Thuột

  - 3/1945: Sau khi Nhật đảo chính, ra tù về Quảng Nam, được cử làm Trưởng ban Khởi nghĩa tỉnh, chỉ huy cướp chính quyền ở Quảng Nam-Đà Nẵng. Sau Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, được cử làm Trưởng ty Tư pháp tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng, Chính trị viên Trung đoàn 93

  - 1946: Phó ban Tổ chức cán bộ và làm Thanh tra Quân khu V

  - 1951: Bí thư Ban Cán sự Đông-Bắc Miên, Khu ủy viên khu V

  - 1952: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng

  - 1954: Đoàn ủy viên cải cách ruộng đất ở khu Việt Bắc

  - 1955: Phó Bí thư Khu ủy V

  - 9/1960: Tại Đại hội Đảng lần thứ III, được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Khu ủy V

  - 1961: Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam

  - 1962: Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

  - 1964: Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam, phụ trách Bí thư Khu ủy V, Chính ủy Quân khu V

  - 1975: Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, là Phó ban đại diện của Trung ương Đảng và Chính phủ ở miền Nam, phụ trách khu V

  - 1976: Được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa VI, được cử giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Hải sản

  - 12/1976: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

  - 1978: Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Trưởng ban Cải tạo nông nghiệp miền Nam

  - 4/1981: Được bầu làm đại biểu Quốc hội khoá VII, được cử giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

  - 3/1982: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, phân công làm Thường trực Ban Bí thư

  - 6/1986: Được phân công giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

  - 12/1986: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và được cử tham gia Đảng ủy Quân sự Trung ương

  - 4/1987: Được bầu làm đại biểu Quốc hội khoá VIII và được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng

  - 6/1991 - 6/1996: Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, VIII

  - 8/9/2011: Đồng chí từ trần.

Ủy viên Bộ Chính trị Khóa IV, V, VI
Bí thư Trung ương Đảng Khóa V
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (6/1987- 9/1992)

Võ Chí Công

 • Họ và tên: Võ Toàn
 • Bí danh: Năm Công
 • Ngày sinh: 7/8/1912
 • Ngày mất: 8/9/2011
 • Quê quán: xã Tam Xuân, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa IV, V, VI

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa V

  - Thường trực Ban Bí thư: Khóa V

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa III, IV, V, VI

  - Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (6/1987- 9/1992)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa VI, VII, VIII

  - Cố vấn BCH Trung ương Đảng: Khóa VII, VIII 

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1930-1931: Hoạt động trong phong trào thanh niên cộng sản

  - 1936: Bí thư Chi bộ ghép (một số xã thuộc huyện Tam Kỳ)

  - 1939: Bí thư Huyện ủy Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng

  - 1940: Bí thư Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng

  - 1941: Được phân công phụ trách các tỉnh từ Quảng Nam-Đà Nẵng đến Phú Yên

  - 1942: Được phân công vào gây dựng cơ sở tại các tỉnh cực Nam Trung Bộ

  - 1943: Bị bắt, kết án tù chung thân, sau đó giảm xuống 25 năm tù giam ở nhà lao Hội An, sau đầy đi nhà tù Buôn Mê Thuột

  - 3/1945: Sau khi Nhật đảo chính, ra tù về Quảng Nam, được cử làm Trưởng ban Khởi nghĩa tỉnh, chỉ huy cướp chính quyền ở Quảng Nam-Đà Nẵng. Sau Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, được cử làm Trưởng ty Tư pháp tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng, Chính trị viên Trung đoàn 93

  - 1946: Phó ban Tổ chức cán bộ và làm Thanh tra Quân khu V

  - 1951: Bí thư Ban Cán sự Đông-Bắc Miên, Khu ủy viên khu V

  - 1952: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng

  - 1954: Đoàn ủy viên cải cách ruộng đất ở khu Việt Bắc

  - 1955: Phó Bí thư Khu ủy V

  - 9/1960: Tại Đại hội Đảng lần thứ III, được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Khu ủy V

  - 1961: Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam

  - 1962: Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

  - 1964: Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam, phụ trách Bí thư Khu ủy V, Chính ủy Quân khu V

  - 1975: Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, là Phó ban đại diện của Trung ương Đảng và Chính phủ ở miền Nam, phụ trách khu V

  - 1976: Được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa VI, được cử giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Hải sản

  - 12/1976: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

  - 1978: Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Trưởng ban Cải tạo nông nghiệp miền Nam

  - 4/1981: Được bầu làm đại biểu Quốc hội khoá VII, được cử giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

  - 3/1982: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, phân công làm Thường trực Ban Bí thư

  - 6/1986: Được phân công giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

  - 12/1986: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và được cử tham gia Đảng ủy Quân sự Trung ương

  - 4/1987: Được bầu làm đại biểu Quốc hội khoá VIII và được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng

  - 6/1991 - 6/1996: Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, VIII

  - 8/9/2011: Đồng chí từ trần.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa