Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Thủ tướng Chính phủ (8/2002 - 6/2006)

Vũ Khoan

 • Họ và tên: Vũ Khoan
 • Ngày sinh: 7/10/1937
 • Ngày mất: 21/6/2023
 • Ngày vào Đảng: 19/12/1961
 • Quê quán: huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây (nay thuộc thành phố Hà Nội)
 • Chức vụ:

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa IX

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VII, VIII, IX

  - Phó Thủ tướng Chính phủ (8/2002 - 6/2006)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XI

 • Trình độ chuyên môn: Đại học
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - Trước 1955: Làm việc tại xưởng giấy 420 Cục Quân y, rồi vào Thiếu sinh quân Trung ương; học văn hóa tại Quế Lâm, Nam Ninh, Trung Quốc; học tiếng Nga ở Mát-xcơ-va

  - 1955-1956: Công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở Liên Xô

  - 1956-1958: Công tác tại Bộ Ngoại giao

  - 1958-1961: Công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở Liên Xô, được phong hàm Tùy viên

  - 1961-1964: Học tại Trường Đại học Quan hệ Quốc tế Mát-xcơ-va (MGIMO)

  - 1964-1968: Tiếp tục công tác tại Bộ Ngoại giao

  - 1968-1971: Là Tùy viên rồi là Bí thư thứ ba Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô

  - 1971-1977: Cán bộ nghiên cứu Vụ Liên Xô thuộc Bộ Ngoại giao

  - 1977-1982: Bí thư thứ nhất, Tham tán, Tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô; Đảng ủy viên Đảng ủy tại Liên Xô, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô

  - 1982-1990: Công tác tại Bộ Ngoại giao và kinh qua các chức vụ: Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng, Trợ lý Bộ trưởng; Đảng ủy viên Đảng ủy cơ quan Bộ Ngoại giao và Đảng ủy khối Đối ngoại

  - 1990-2000: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

  - 6/1991 và 6/1996: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII và lần thứ VIII của Đảng, Đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 1998: Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, được Chủ tịch nước phong hàm Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  - 2/2000 -7/2002: Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thương mại, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế

  - 4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Bí thư Trung ương Đảng, phụ trách các vấn đề về đối ngoại (cả kinh tế đối ngoại); Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ (tháng 5/2001)

  - 5/2002: Đại biểu Quốc hội khóa XI

  - 8/2002 - 6/2006: Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; kiêm nhiệm giữ các chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về nhân quyền, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông và các hải đảo, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch

  - 7/2006 -12/2007: Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề đối ngoại

  - 1/2008: Đồng chí được Đảng, Nhà nước cho nghỉ hưu, hưởng chế độ, chính sách theo quy định

  - 21/6/2023: Đồng chí từ trần tại Hà Nội.

Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Thủ tướng Chính phủ (8/2002 - 6/2006)

Vũ Khoan

 • Họ và tên: Vũ Khoan
 • Ngày sinh: 7/10/1937
 • Ngày mất: 21/6/2023
 • Ngày vào Đảng: 19/12/1961
 • Quê quán: huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây (nay thuộc thành phố Hà Nội)
 • Chức vụ:

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa IX

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VII, VIII, IX

  - Phó Thủ tướng Chính phủ (8/2002 - 6/2006)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XI

 • Trình độ chuyên môn: Đại học
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - Trước 1955: Làm việc tại xưởng giấy 420 Cục Quân y, rồi vào Thiếu sinh quân Trung ương; học văn hóa tại Quế Lâm, Nam Ninh, Trung Quốc; học tiếng Nga ở Mát-xcơ-va

  - 1955-1956: Công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở Liên Xô

  - 1956-1958: Công tác tại Bộ Ngoại giao

  - 1958-1961: Công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở Liên Xô, được phong hàm Tùy viên

  - 1961-1964: Học tại Trường Đại học Quan hệ Quốc tế Mát-xcơ-va (MGIMO)

  - 1964-1968: Tiếp tục công tác tại Bộ Ngoại giao

  - 1968-1971: Là Tùy viên rồi là Bí thư thứ ba Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô

  - 1971-1977: Cán bộ nghiên cứu Vụ Liên Xô thuộc Bộ Ngoại giao

  - 1977-1982: Bí thư thứ nhất, Tham tán, Tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô; Đảng ủy viên Đảng ủy tại Liên Xô, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô

  - 1982-1990: Công tác tại Bộ Ngoại giao và kinh qua các chức vụ: Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng, Trợ lý Bộ trưởng; Đảng ủy viên Đảng ủy cơ quan Bộ Ngoại giao và Đảng ủy khối Đối ngoại

  - 1990-2000: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

  - 6/1991 và 6/1996: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII và lần thứ VIII của Đảng, Đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 1998: Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, được Chủ tịch nước phong hàm Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  - 2/2000 -7/2002: Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thương mại, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế

  - 4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Bí thư Trung ương Đảng, phụ trách các vấn đề về đối ngoại (cả kinh tế đối ngoại); Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ (tháng 5/2001)

  - 5/2002: Đại biểu Quốc hội khóa XI

  - 8/2002 - 6/2006: Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; kiêm nhiệm giữ các chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về nhân quyền, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông và các hải đảo, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch

  - 7/2006 -12/2007: Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề đối ngoại

  - 1/2008: Đồng chí được Đảng, Nhà nước cho nghỉ hưu, hưởng chế độ, chính sách theo quy định

  - 21/6/2023: Đồng chí từ trần tại Hà Nội.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa