Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII
Bí thư Trung ương Đảng khóa VI
Chủ tịch Hội đồng công tác quần chúng, phụ trách công tác Dân vận của Đảng (1991-1996)

Vũ Oanh

 • Họ và tên: Vũ Duy Trương
 • Ngày sinh: 16/9/1924
 • Ngày mất: 30/11/2022
 • Quê quán: xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa VII

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa VI

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IV (dự khuyết), V, VI, VII

  - Chủ tịch Hội đồng công tác quần chúng, phụ trách công tác Dân vận của Đảng (1991-1996)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa VIII, IX

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1941: Tham gia hoạt động cách mạng

  - 1943: Tham gia Mặt trận Việt Minh

  - 1944: Bí thư Ban chấp hành Thanh niên cứu quốc Hà Nội

  - 3/1945: Thành ủy viên Hà Nội, phụ trách công tác thanh vận, Trưởng đoàn Thanh niên Hà Nội dự Quốc dân đại hội toàn quốc ở Tân Trào

  - 9/1945: Tỉnh ủy viên rồi Thường vụ Tỉnh ủy Hà Đông

  - 1946: Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông, rồi Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam

  - 1948: Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương

  - 4/1948: Khu ủy viên Liên khu 3, phụ trách công tác Tuyên huấn, Đảng vụ của Liên khu

  - 1950-1951: Chính ủy Trung đoàn 64, Sư đoàn 320; Phó Chính ủy Sư đoàn 320, Phó Bí thư Đảng ủy Sư đoàn 320

  - 1953-1955: Phó Cục trưởng Cục Địch vận, Bộ Quốc phòng, 1955 được đề bạt cấp Sư đoàn trưởng

  - 1957: Chuyển ngành sang Ban Tổ chức Trung ương, làm Ủy viên Ban, sau là Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương

  - 12/1976: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 1979 -1981: Phó ban Công tác giúp nước bạn Campuchia, rồi Phó trưởng ban Thứ nhất Ban Tổ chức Trung ương

  - 3/1982: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được phân công làm Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương

  - 12/1986: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, được bầu lại là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng, phân công làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương

  - 4/1987: Đại biểu Quốc hội khóa VIII, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế-Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội (6/1987)

  - 4/1989: Thôi giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương để phụ trách kinh tế; Trưởng Tiểu ban Tổ chức Đại hội VII

  - 11/1989: Phụ trách công tác Dân vận của Đảng

  - 6/1991: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng công tác quần chúng, phụ trách công tác Dân vận của Đảng

  - 1992-1997: Đại biểu Quốc hội khóa IX

  - 1997: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IV

  - 6/1999: Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam khóa II

  - 7/2001: Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa II

  - 10/2006: Đồng chí nghỉ công tác theo chế độ

  - 12/2006: Chủ tịch danh dự Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa III

  - 30/11/2022: Đồng chí từ trần.

Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII
Bí thư Trung ương Đảng khóa VI
Chủ tịch Hội đồng công tác quần chúng, phụ trách công tác Dân vận của Đảng (1991-1996)

Vũ Oanh

 • Họ và tên: Vũ Duy Trương
 • Ngày sinh: 16/9/1924
 • Ngày mất: 30/11/2022
 • Quê quán: xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa VII

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa VI

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IV (dự khuyết), V, VI, VII

  - Chủ tịch Hội đồng công tác quần chúng, phụ trách công tác Dân vận của Đảng (1991-1996)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa VIII, IX

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1941: Tham gia hoạt động cách mạng

  - 1943: Tham gia Mặt trận Việt Minh

  - 1944: Bí thư Ban chấp hành Thanh niên cứu quốc Hà Nội

  - 3/1945: Thành ủy viên Hà Nội, phụ trách công tác thanh vận, Trưởng đoàn Thanh niên Hà Nội dự Quốc dân đại hội toàn quốc ở Tân Trào

  - 9/1945: Tỉnh ủy viên rồi Thường vụ Tỉnh ủy Hà Đông

  - 1946: Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông, rồi Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam

  - 1948: Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương

  - 4/1948: Khu ủy viên Liên khu 3, phụ trách công tác Tuyên huấn, Đảng vụ của Liên khu

  - 1950-1951: Chính ủy Trung đoàn 64, Sư đoàn 320; Phó Chính ủy Sư đoàn 320, Phó Bí thư Đảng ủy Sư đoàn 320

  - 1953-1955: Phó Cục trưởng Cục Địch vận, Bộ Quốc phòng, 1955 được đề bạt cấp Sư đoàn trưởng

  - 1957: Chuyển ngành sang Ban Tổ chức Trung ương, làm Ủy viên Ban, sau là Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương

  - 12/1976: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 1979 -1981: Phó ban Công tác giúp nước bạn Campuchia, rồi Phó trưởng ban Thứ nhất Ban Tổ chức Trung ương

  - 3/1982: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được phân công làm Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương

  - 12/1986: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, được bầu lại là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng, phân công làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương

  - 4/1987: Đại biểu Quốc hội khóa VIII, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế-Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội (6/1987)

  - 4/1989: Thôi giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương để phụ trách kinh tế; Trưởng Tiểu ban Tổ chức Đại hội VII

  - 11/1989: Phụ trách công tác Dân vận của Đảng

  - 6/1991: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng công tác quần chúng, phụ trách công tác Dân vận của Đảng

  - 1992-1997: Đại biểu Quốc hội khóa IX

  - 1997: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IV

  - 6/1999: Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam khóa II

  - 7/2001: Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa II

  - 10/2006: Đồng chí nghỉ công tác theo chế độ

  - 12/2006: Chủ tịch danh dự Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa III

  - 30/11/2022: Đồng chí từ trần.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa