VỪA KHÁNG CHIẾN VỪA KIẾN QUỐC

Ngày 25/11/1945, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về kháng chiến kiến quốc, xác định rõ: “Cuộc cách mạng Đông Dương lúc này vẫn là cuộc cách mạng dân tộc giải phóng”. “Kẻ thù chính của ta lúc này là thực dân Pháp xâm lược”. Trước mắt, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta là củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống nhân dân. Nhiệm vụ bao trùm là bảo vệ, củng cố chính quyền cách mạng.