XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, Đảng đặt trọng tâm vào việc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Ban Chấp hành Trung ương đã tổ chức các hội nghị chuyên đề cụ thể hóa đường lối phát triển kinh tế trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965): Hội nghị bàn về phát triển nông nghiệp (7/1961), công nghiệp (6/1962), kế hoạch nhà nước (4/1963), lưu thông phân phối - giá cả (12/1964). Những chủ trương này đã được thể chế hóa thành các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.