XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO, CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

Ngày 29/11/1997, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 23-CT/TW về việc lãnh đạo thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo. Chỉ thị xác định: “Xóa đói, giảm nghèo là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược ổn định, phát triển kinh tế - xã hội; “Tập trung mọi nguồn lực cho xóa đói giảm nghèo, bao gồm nguồn từ ngân sách Nhà nước, nguồn do dân gây quỹ xóa đói giảm nghèo và tài trợ quốc tế”. Chủ trương của Đảng đã nhanh chóng đi vào cuộc sống nhờ những chính sách, giải pháp quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ. Xóa đói giảm nghèo đã trở thành cuộc vận động lớn, có tác dụng thiết thực làm giảm đáng kể số hộ nghèo đói, giúp các hộ còn nghèo, hộ đói giảm bớt khó khăn. Đây là một trong những thành tựu nổi bật trong thời kỳ đổi mới không chỉ được nhân dân trong nước đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao mà cộng đồng quốc tế cũng ghi nhận Việt Nam “là một điểm sáng về xóa đói giảm nghèo”.