[Infographics] Ý nghĩa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

Hà Nội (TTXVN 27/1/2023) Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một sự kiện có ý nghĩa chiến lược. Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công cho thấy rõ tài thao lược của Trung ương Đảng, Bác Hồ trong việc giành thắng lợi từng bước, tạo bước ngoặt quyết định cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta đi tới thắng lợi.