[Infographics] 5 dấu ấn nổi bật trong hai năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực HĐBA Liên hợp quốc

Với thông điệp xuyên suốt là “Đối tác vì một nền hòa bình bền vững”, Việt Nam đã đã tham gia HĐBA với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm cao, cân bằng, minh bạch, đề xuất nhiều sáng kiến, đóng góp thực chất vào công việc của HĐBA. Việt Nam đã ghi đậm 5 dấu ấn lớn trong hai năm đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực HĐBA Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Chú thích