Dân tộc Ba Na HS_DTV_000141962

Dân tộc Bố Y HS_DTV_000141963

Dân tộc Brâu HS_DTV_000141964

Dân tộc Bru-Vân Kiều HS_DTV_000141965

Dân tộc Chăm HS_DTV_000142107

Dân tộc Chơ Ro HS_DTV_000142333

Dân tộc Chu Ru HS_DTV_000142338

Dân tộc Chứt HS_DTV_000142343

Dân tộc Co HS_DTV_000142347

Dân tộc Cơ Ho HS_DTV_000142356

Dân tộc Cờ Lao HS_DTV_000142358

Dân tộc Cơ Tu HS_DTV_000142360

Dân tộc Cống HS_DTV_000142361

Dân tộc Dao HS_DTV_000142405

Dân tộc Ê Đê HS_DTV_000142411

Dân tộc Gia Rai HS_DTV_000142436

Dân tộc Giáy HS_DTV_000142463

Dân tộc Gié-Triêng HS_DTV_000142465

Dân tộc Hà Nhì HS_DTV_000142468

Dân tộc Hoa HS_DTV_000142469

Dân tộc Hrê HS_DTV_000142470

Dân tộc Khmer HS_DTV_000135207

Dân tộc Kháng HS_DTV_000142471

Dân tộc Khơ Mú HS_DTV_000142484

Dân tộc La Chí HS_DTV_000142611

Dân tộc La Ha HS_DTV_000142612

Dân tộc La Hủ HS_DTV_000142614

Dân tộc Lào HS_DTV_000142616

Dân tộc Lô Lô HS_DTV_000142617

Dân tộc Lự HS_DTV_000142618

Dân tộc Mạ HS_DTV_000142619

Dân tộc Mảng HS_DTV_000142620

Dân tộc M'nông HS_DTV_000142623

Dân tộc Mông HS_DTV_000142624

Dân tộc Mường HS_DTV_000141484

Dân tộc Ngái HS_DTV_000142626

Dân tộc Nùng HS_DTV_000142629

Dân tộc Ơ Đu HS_DTV_000141412

Dân tộc Pà Thẻn HS_DTV_000142704

Dân tộc Phù Lá HS_DTV_000142797

Dân tộc Pu Péo HS_DTV_000142798

Dân tộc Ra Glai HS_DTV_000142801

Dân tộc Rơ Măm HS_DTV_000143033

Dân tộc Sán Chay HS_DTV_000143034

Dân tộc Sán Dìu HS_DTV_000143035

Dân tộc Si La HS_DTV_000138100

Dân tộc Tà Ôi HS_DTV_000143044

Dân tộc Tày HS_DTV_000143045

Dân tộc Thái HS_DTV_000143046

Dân tộc Thổ HS_DTV_000143047

Dân tộc Việt HS_DTV_000143048

Dân tộc Xinh Mun HS_DTV_000143049

Dân tộc Xơ Đăng HS_DTV_000138400

Dân tộc Xtiêng (S'tiêng) HS_DTV_000138285