[Video] Bác Hồ viết “Thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ”

Trong suốt thời gian diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, Bác Hồ luôn theo dõi sát sao tình hình trận địa, luôn quan tâm và động viên kịp thời các chiến sĩ đang ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tình cảm đặc biệt của Người đã tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ Điện Biên quyết chí xông pha giành thắng lợi vẻ vang.