[Video] Bác Hồ với học tập suốt đời

Tự học và học tập suốt đời là luận điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Đối với Bác, tự học là một trong những nhân tố quyết định tạo nên trí tuệ. Bằng tấm gương tự học và học tập suốt đời, Bác đã để lại nhiều bài học và những kinh nghiệm quý cho các thế hệ noi theo.