Bài nói của Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Đại hội lần thứ IV Công đoàn Việt Nam

    Nhân vật liên quan

    • Bí thư thứ nhất (9/1960 - 12/1976); Tổng Bí thư của Đảng (12/1976 - 7/1986)Lê Duẩn