Bí thư Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài: Công tác dân vận góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 (từ 7/2024)Bùi Thị Minh Hoài

Hà Nội (TTXVN 13/10/2023) Nhân dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày Truyền thống Công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2023) và 24 năm Ngày Dân vận của cả nước (15/10/1999-15/10/2023), Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài có bài viết "Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng." TTXVN trân trọng giới thiệu bài viết.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài. (Nguồn: TTXVN)

Trong suốt tiến trình lịch sử cách mạng của dân tộc, ở bất cứ giai đoạn nào, công tác dân vận luôn là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chặng đường 93 năm công tác dân vận của Đảng

74 năm trước, ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm "Dân vận" đăng trên Báo Sự thật, khẳng định: "Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân... Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công."

Tác phẩm "Dân vận" không chỉ phản ánh những nội dung cốt lõi nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ mà còn là cuốn cẩm nang hoàn chỉnh nhất về công tác dân vận với những chỉ dẫn đầy đủ, sâu sắc về mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp công tác dân vận đối với các tổ chức chính quyền, đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên… trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng.

Tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm "Dân vận," Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 15/10/1930 là Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, lấy ngày 15/10 hằng năm là "Ngày Dân vận của cả nước" để cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đẩy mạnh việc học tập, thực hiện những chỉ dẫn của Người về công tác dân vận và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh tinh thần đoàn kết, sáng tạo của nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhìn lại lịch sử 93 năm công tác dân vận của Đảng, có thể thấy ngay sau khi được thành lập, Đảng ta đã nhanh chóng tổ chức ra các đoàn thể cách mạng, hình thành bộ máy và cán bộ làm công tác dân vận. Những cán bộ, đảng viên lớp đầu tiên của Đảng đã không quản gian lao, sẵn sàng hy sinh để thực hiện chủ trương "vô sản hóa," tiến hành "ba cùng" với nhân dân, tuyên truyền, giác ngộ nhân dân lao động và thành lập các tổ chức quần chúng đoàn kết xung quanh Đảng, tạo sức mạnh và động lực cho cách mạng theo tư tưởng "đem sức ta mà giải phóng cho ta" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ ban đầu chỉ với vài ngàn đảng viên, qua các giai đoạn lịch sử, Đảng đã tập hợp được mọi tầng lớp nhân dân tham gia cách mạng, tạo thành khí thế yêu nước sục sôi, làm nên thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám 1945 - khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chiến dịch Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" và đại thắng mùa Xuân năm 1975 - giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Có thể khẳng định, thắng lợi của 2 cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc là thắng lợi của đường lối mở rộng đại đoàn kết toàn dân tộc; là thành công của việc xây dựng lực lượng chính trị ngày càng rộng rãi trong mặt trận và các đoàn thể, trong lực lượng vũ trang theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân…" và là minh chứng rõ ràng nhất về công tác vận động, phát huy sức mạnh, đóng góp của mỗi người dân, tạo thành sức mạnh dân tộc to lớn phục vụ cho sự nghiệp kháng chiến trường kỳ.

Sau Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ VI (năm 1986), thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước, trong đó có đổi mới công tác dân vận, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) đã ban hành Nghị quyết số 08B-NQ/HNTW, ngày 27/3/1990 về "Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân." Nghị quyết là bước chuyển kịp thời nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân trong tình hình mới, phát huy khả năng to lớn của nhân dân trong công cuộc xây dựng đất nước.

Năm 1991, tư tưởng này tiếp tục được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, theo đó nhấn mạnh "Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân."

Giai đoạn này, Đảng ta đã ban hành một hệ thống văn bản liên quan đến công tác dân vận như về vận động các giới, các giai tầng xã hội; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp; phát huy vai trò nhân dân tham gia góp ý, giám sát, phản biện góp phần xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân... Trong đó nổi bật là Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" và Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới." Đây là những văn bản hết sức quan trọng, khẳng định vai trò, vị trí của công tác dân vận trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cán bộ trong hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ hội nhập, phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (2021) đã khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu to lớn đó chính là kết quả của ý chí, quyết tâm cao, sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Nói cách khác, chính nhờ việc phát huy đầy đủ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã đem lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98 cùng đông đảo nhân dân xã Phúc Lai, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ tham gia vệ sinh đường, ngõ và trồng cây xanh hai bên đường. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Với mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã bổ sung nhiều nội dung mới về lãnh đạo đối với công tác dân vận, tập trung đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước, trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy cao độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân theo Hiến pháp và pháp luật; thực hiện phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"; cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ," trong đó xác định Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội làm nòng cốt. Nghị quyết cũng xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ: "Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị về công tác dân vận; có cơ chế phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới."

Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến nay, để tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Dân vận Trung ương đã tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác dân vận.

Trong đó trọng tâm là Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị." Quy chế đã quy định rõ trách nhiệm, cơ chế, phương thức công tác dân vận của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; bổ sung, cụ thể hóa quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu đối với công tác dân vận; nêu rõ trách nhiệm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội.

Ban Dân vận Trung ương cũng đã tham mưu Ban Bí thư ban hành Kết luận số 54-KL/TW, ngày 9/5/2023 về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về "Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ"; Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương."

Mới đây nhất, tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Ban Dân vận Trung ương (Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo) đã tham mưu giúp Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương đề án Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) "Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"; Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí với kết quả tổng kết và thống nhất ban hành nghị quyết mới về vấn đề này.

Có thể thấy, chặng đường 93 năm lịch sử vẻ vang ngành Dân vận của Đảng được khẳng định thông qua các thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng, đối ngoại… trên cơ sở phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hệ thống các văn bản quan trọng về công tác dân vận được xây dựng, ban hành đồng bộ, kịp thời và được triển khai thực hiện có hiệu quả, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc, tôn giáo về các giai tầng xã hội, phát triển kinh tế-xã hội ở các vùng trong cả nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...

Những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và yêu cầu, nhiệm vụ về đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận trong tình hình mới đã làm giàu thêm kho tàng lý luận của Đảng trong quá trình lãnh đạo đất nước. Đó cũng là nền tảng, động lực để công tác dân vận ngày càng phát huy vai trò chủ thể và sức mạnh của nhân dân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Phát huy truyền thống vẻ vang trong giai đoạn mới

 93 năm qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị không ngừng được đổi mới, chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước.

Các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, kịp thời thể chế hóa các văn bản của Trung ương và cấp ủy cấp trên phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị. Ban Dân vận các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận và phối hợp tốt với chính quyền, các cơ quan, ban, ngành tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực các chương trình mục tiêu quốc gia, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp có nhiều đổi mới theo hướng gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân, tập trung cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới, thích ứng linh hoạt với tình hình thực tiễn; hoạt động giám sát, phản biện xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có nhiều chuyển biến.

Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã có sự gắn kết chặt chẽ, tạo sức lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, phát huy. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy tham gia trồng khoai sọ nương cùng đồng bào Mông ở thôn Mù Thấp, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Nửa nhiệm kỳ thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong bối cảnh thế giới và trong nước nhiều thời cơ thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức lớn. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, sự quản lý, điều hành năng động, quyết liệt của Nhà nước, sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, dịch COVID-19 đã bị đẩy lùi, kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đối ngoại được tăng cường, dân chủ được phát huy. Nhân dân đồng tình, ủng hộ những chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phòng, chống và xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; đối ngoại, nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát huy thành quả đạt được, trong nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, những tháng cuối năm 2023 và năm 2024, các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân vận, như sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng về công tác dân vận, trọng tâm là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị"; Quyết định số 118-QĐ/TW, ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư về "Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương."

Tiếp tục triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án sơ kết, tổng kết và tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Trung ương về công tác dân vận, nhiệm vụ trọng tâm là tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền."

Tiếp tục lãnh đạo cụ thể hóa, thể chế hóa phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng," cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ" và tổ chức thực hiện hiệu quả trong thực tiễn.

Đặc biệt, Ban Dân vận Trung ương và ban dân vận các cấp cần chủ động, sớm có kế hoạch tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cũng như các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận trong toàn hệ thống chính trị.

Hai là, tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp, gắn với triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về "Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới" và pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động tiếp công dân; tăng cường đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Quan tâm, chú trọng nâng cao hiệu quả vận động nhân dân thông qua thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng bằng chính sách, pháp luật hợp lòng dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp, người dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân theo Hiến pháp và pháp luật. Đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Lấy sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp.

Ba là, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; chú trọng giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Thực hiện tốt việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028; Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028; Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Bốn là, không ngừng quan tâm, sâu sát cơ sở, nâng cao hiệu quả nắm, đánh giá, dự báo tình hình các tầng lớp nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo, các địa bàn trọng điểm để kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng về chủ trương, giải pháp công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Chú trọng công tác vận động, tuyên truyền và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và cốt cán trong các tôn giáo. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động, tương tác với người dân; nâng cao hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách mới được ban hành.

Đại diện Tổ Dân vận Cơ sở (trái) xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk gần gũi, nắm tình hình nhân dân. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Thường xuyên nắm tình hình đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; vận động đồng bào ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ hướng về Tổ quốc, giữ gìn bản sắc văn hóa, nâng cao nhận thức và hành động phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc. Chủ động, tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong tham gia xây dựng đất nước.

Năm là, nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận giữa các ban, bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương và địa phương. Thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của ban chỉ đạo các cấp về công tác dân vận. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên và cấp ủy cùng cấp về công tác dân vận, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Tăng cường lãnh đạo, phối hợp tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị và cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, có năng lực, tâm huyết, kinh nghiệm, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua "Dân vận khéo" để tạo khí thế, động lực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Kịp thời phát hiện, tôn vinh và nhân rộng tấm gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, thi đua "Dân vận khéo". Tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2025), 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm "Dân vận" (15/10/1949-15/10/2024), 25 năm "Ngày Dân vận của cả nước" (15/10/1999-15/10/2024), chào mừng Đại hội Thi đua Yêu nước ngành Dân vận, giai đoạn 2020-2025 và các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng của đất nước.

Trải qua 93 năm lịch sử cách mạng, một trong những bài học kinh nghiệm hết sức sâu sắc trong công tác dân vận được Đảng ta đúc kết, đó là: "Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân."

Tự hào truyền thống vẻ vang 93 năm công tác dân vận của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cơ quan Ban Dân vận Trung ương và ngành Dân vận cần không ngừng tự tu dưỡng, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quan tâm, chăm lo lợi ích và đời sống của nhân dân, gắn việc làm tốt công tác dân vận với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục nỗ lực đổi mới công tác dân vận theo hướng sát cơ sở, thực sự "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân," "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin" để phát huy quyền làm chủ, sức mạnh của nhân dân.

Với bản lĩnh, quyết tâm và đổi mới sáng tạo, từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, công tác dân vận chắc chắn tiếp tục có những bước tiến vững chắc và thành công mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, 2030, tầm nhìn 2045, vì sự phát triển thịnh vượng, hùng cường của đất nước, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân./.