Các kỳ họp nổi bật Quốc hội khóa I

* Kỳ họp thứ nhất họp ngày 2/3/1946, tại Nhà hát Lớn Hà Nội

Quốc hội khóa I kéo dài từ tháng 1/1946 đến tháng 5/1960, với 12 kỳ họp 

- Quốc hội đã công nhận:

+ Danh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu

+ Danh sách Kháng chiến Ủy viên Hội, với Chủ tịch là ông Võ Nguyên Giáp

+ Danh sách Quốc gia Cố vấn đoàn, với ông Cố vấn Tối cao Vĩnh Thụy (tức cựu hoàng Bảo Ðại) làm Ðoàn trưởng

- Quốc hội đã bầu:

+ Ban Thường trực Quốc hội do ông Nguyễn Văn Tố làm Trưởng Ban

+ Ban Dự thảo Hiến pháp gồm 11 người

* Kỳ họp thứ 2 họp từ ngày 28/10 đến 9/11/1946:

- Quốc hội bầu Ban Thường trực Quốc gồm 18 thành viên do ông Bùi Bằng Đoàn làm Trưởng ban Thường trực Quốc hội

- Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1946

* Kỳ họp thứ 5 họp từ ngày 15 đến 20/9/1955:

- Quốc hội đề ra đường lối, phương châm đấu tranh thi hành Hiệp định Geneva, thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ; phương hướng và giải pháp khôi phục kinh tế, củng cố miền Bắc làm cơ sở cho cuộc đấu tranh vì hòa bình, thống nhất đất nước.

- Quốc hội quyết định một số vấn đề về tổ chức bộ máy nhà nước, Quốc kỳ, Quốc ca và Quốc huy

- Quốc hội bầu ông Tôn Đức Thắng làm Trưởng ban Thường trực Quốc hội

* Kỳ họp thứ 11 họp ngày 18/12/1959:

- Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1959