Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV
Bí thư Trung ương Đảng khóa II
Phó Thủ tướng Thường trực
Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng

Võ Nguyên Giáp

 • Họ và tên: Võ Giáp
 • Bí danh: Văn
 • Ngày sinh: 25/8/1911
 • Ngày mất: 4/10/2013
 • Quê quán: xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa II, III, IV

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa II (10/1956 - 11/1958)

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa I, II, III, IV, V, VI

  - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (1946-1947, 1948-1980)

  - Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam (1946-1975)

  - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng (1955-1979)

  - Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1981-1991)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa I, II, III, IV, V, VI, VII

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1925-1926: Đồng chí tham gia phong trào học sinh ở Huế

  - 1927: Đồng chí tham gia Đảng Tân Việt cách mạng (một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam)

  - 1930: Đồng chí bị địch bắt và kết án hai năm tù. Sau khi ra tù, đồng chí tiếp tục hoạt động tuyên truyền, gây cơ sở cách mạng trong thanh niên, học sinh

  - 1936: Đồng chí hoạt động trong phong trào dân chủ bán hợp pháp của Đảng ở Hà Nội; là biên tập viên các báo của Đảng: “Tiếng nói của chúng ta”, “Tiến lên”, “Tập hợp”, “Thời báo”, “Tin tức” “Thời báo Cờ Giải phóng”… Đồng chí được cử làm Chủ tịch Ủy ban Báo chí Bắc Kỳ

  - 6/1940: Đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và được cử sang Trung Quốc gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

  - 1941: Đồng chí về nước, tham gia công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang ở căn cứ địa Cao-Bắc-Lạng

  - 12/1944: Được đồng chí Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

  - 4/1945: Tại Hội nghị Quân sự Bắc Kỳ, Đồng chí được cử vào Ủy ban Quân sự Bắc Kỳ

  - 5/1945: Đồng chí là Tư lệnh các lực lượng vũ trang cách mạng mới, thống nhất thành Việt Nam giải phóng quân

  - 6/1945: Được đồng chí Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ thành lập Ủy ban Chỉ huy lâm thời Khu giải phóng

  - 8/1945: Đồng chí được cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc. Tại Đại hội Quốc dân Tân Trào, đồng chí được bầu vào Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam; là Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và được bổ sung vào Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 3/1946: Đồng chí là Chủ tịch Quân sự, Ủy viên trong Chính phủ Liên hiệp; khi thành lập Quân ủy Trung ương, được cử làm Bí thư Quân ủy Trung ương

  - 10/1946: Đồng chí là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh ủy quyền làm Tổng Chỉ huy Quân đội Nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam

  - 1/1948: Đồng chí được phong quân hàm Đại tướng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam

  - 2/1951: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

  - 10/1956 - 11/1958: Được cử vào Ban Bí thư Trung ương Đảng

  - 9/1955 - 12/1979: Đồng chí là Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

  - 9/1960: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

  - 12/1976: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, Đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

  - 1982: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V và lần thứ VI của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương

  - 1/1980: Phó Thủ tướng Thường trực

  - 7/1981 - 8/1991: Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ)

  - 4/10/2013: Đồng chí từ trần.

Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV
Bí thư Trung ương Đảng khóa II
Phó Thủ tướng Thường trực
Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng

Võ Nguyên Giáp

 • Họ và tên: Võ Giáp
 • Bí danh: Văn
 • Ngày sinh: 25/8/1911
 • Ngày mất: 4/10/2013
 • Quê quán: xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa II, III, IV

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa II (10/1956 - 11/1958)

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa I, II, III, IV, V, VI

  - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (1946-1947, 1948-1980)

  - Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam (1946-1975)

  - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng (1955-1979)

  - Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1981-1991)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa I, II, III, IV, V, VI, VII

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1925-1926: Đồng chí tham gia phong trào học sinh ở Huế

  - 1927: Đồng chí tham gia Đảng Tân Việt cách mạng (một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam)

  - 1930: Đồng chí bị địch bắt và kết án hai năm tù. Sau khi ra tù, đồng chí tiếp tục hoạt động tuyên truyền, gây cơ sở cách mạng trong thanh niên, học sinh

  - 1936: Đồng chí hoạt động trong phong trào dân chủ bán hợp pháp của Đảng ở Hà Nội; là biên tập viên các báo của Đảng: “Tiếng nói của chúng ta”, “Tiến lên”, “Tập hợp”, “Thời báo”, “Tin tức” “Thời báo Cờ Giải phóng”… Đồng chí được cử làm Chủ tịch Ủy ban Báo chí Bắc Kỳ

  - 6/1940: Đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và được cử sang Trung Quốc gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

  - 1941: Đồng chí về nước, tham gia công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang ở căn cứ địa Cao-Bắc-Lạng

  - 12/1944: Được đồng chí Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

  - 4/1945: Tại Hội nghị Quân sự Bắc Kỳ, Đồng chí được cử vào Ủy ban Quân sự Bắc Kỳ

  - 5/1945: Đồng chí là Tư lệnh các lực lượng vũ trang cách mạng mới, thống nhất thành Việt Nam giải phóng quân

  - 6/1945: Được đồng chí Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ thành lập Ủy ban Chỉ huy lâm thời Khu giải phóng

  - 8/1945: Đồng chí được cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc. Tại Đại hội Quốc dân Tân Trào, đồng chí được bầu vào Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam; là Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và được bổ sung vào Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 3/1946: Đồng chí là Chủ tịch Quân sự, Ủy viên trong Chính phủ Liên hiệp; khi thành lập Quân ủy Trung ương, được cử làm Bí thư Quân ủy Trung ương

  - 10/1946: Đồng chí là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh ủy quyền làm Tổng Chỉ huy Quân đội Nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam

  - 1/1948: Đồng chí được phong quân hàm Đại tướng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam

  - 2/1951: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

  - 10/1956 - 11/1958: Được cử vào Ban Bí thư Trung ương Đảng

  - 9/1955 - 12/1979: Đồng chí là Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

  - 9/1960: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

  - 12/1976: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, Đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

  - 1982: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V và lần thứ VI của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương

  - 1/1980: Phó Thủ tướng Thường trực

  - 7/1981 - 8/1991: Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ)

  - 4/10/2013: Đồng chí từ trần.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa