Các kỳ họp nổi bật Quốc hội khóa IV

* Kỳ họp thứ nhất họp từ ngày 6 đến 10/6/1971, tại Hà Nội

- Quốc hội bầu:

+ Chủ tịch nước: Tôn Ðức Thắng

+ Phó Chủ tịch nước: Nguyễn Lương Bằng

+ Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gồm 23 thành viên chính thức và 3 thành viên dự khuyết

+ Chủ tịch Quốc hội: Trường Chinh

+ Thủ tướng: Phạm Văn Ðồng

+ Các Ủy ban Thường trực của Quốc hội: Ủy ban Dự án pháp luật; Ủy ban Kế hoạch và Ngân sách; Ủy ban Thống nhất; Ủy ban Dân tộc; Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

* Kỳ họp thứ 3 họp từ ngày 18 đến 21/2/1973, tại Hà Nội

Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc ký Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

* Tháng 2/1974, tại Kỳ họp thứ 4, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội được thành lập

* Kỳ họp thứ 5 họp từ ngày 23 đến 25/12/1974, Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi điều 11 và điều 12 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Quốc hội khóa IV kéo dài từ tháng 7/1971 đến tháng 3/1975 với 5 kỳ họp.