Các kỳ họp nổi bật Quốc hội khóa V

* Kỳ họp thứ nhất họp từ ngày 3 đến 6/6/1975, tại Hà Nội

- Quốc hội đã bầu:

+ Chủ tịch nước: Tôn Ðức Thắng

+ Phó Chủ tịch nước: Nguyễn Lương Bằng

+ Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm 19 thành viên chính thức và 3 thành viên dự khuyết

+ Chủ tịch Quốc hội: Trường Chinh

+ Thủ tướng: Phạm Văn Ðồng

+ Các ủy ban: Ủy ban Pháp luật; Ủy ban Kế hoạch và Ngân sách; Ủy ban Dân tộc; Ủy ban Văn hóa và Xã hội; Ủy ban Thống nhất; Ủy ban Đối ngoại.

*  Kỳ họp thứ 2 (từ ngày 22 đến 27/12/1975) Quốc hội đã nhất trí phê chuẩn kết quả của Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc

Quốc hội khóa V là quốc hội ngắn nhất, từ 4/1975 đến tháng 4/1976, vì rút ngắn nhiệm kỳ để tiến hành cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của đất nước thống nhất.