[Video] Chiến thắng Ấp Bắc

Ngày 2/1/1963, quân và dân miền Nam đã lập nên chiến thắng Ấp Bắc - điểm mốc quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta nói chung và nhân dân Tiền Giang nói riêng. Chiến thắng Ấp Bắc là tiếng chuông báo hiệu sự sụp đổ của chính quyền Ngô Đình Diệm cùng chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ.