[Video] Chính phủ rất quý trọng trí thức

Hà Nội (TTXVN 14/8/2023) Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri thức có một vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Ngày 14-8-1952, Bác viết bài “Anh hùng và chiến sĩ tri thức” đăng báo Nhân Dân số 70, trong đó khẳng định, Chính phủ kháng chiến rất quý trọng những người trí thức chân chính.