Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 13/7/1968

Ngày 13/7/1968 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ, các vị trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dângiải phóng miền Nam. 
Người khen ngợi quân và dân Trị-Thiên-Huế đã đánh đuổi hàng vạn quân tinh nhuệ nhất của Mỹ phải rút chạy khỏi Khe Sanh. Cuối bức điện, Người viết
  “Nam Bắc một lòng, ra sức đánh giặc
    Thắng lợi cuối cùng nhất định về ta”./.