Quyền Chủ tịch nước (4/1980 - 7/1981)
Chủ tịch Quốc hội (6/1981- 6/1987)

Nguyễn Hữu Thọ

 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Thọ
 • Bí danh: Ba Nghĩa
 • Ngày sinh: 10/7/1910
 • Ngày mất: 24/12/1996
 • Ngày vào Đảng: 16/10/1949
 • Quê quán: huyện Bến Lức, tỉnh Long An
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Phó Chủ tịch nước (7/1976 - 4/1980)

  - Quyền Chủ tịch nước (4/1980 - 7/1981)

  - Chủ tịch Quốc hội: Khóa VI (6/1981- 6/1987)I

  - Phó Chủ tịch Hội đồng nhà nước: Khóa VII, VIII

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa VI, VII, VIII

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1947: Tham gia phong trào yêu nước của trí thức Sài Gòn-Chợ Lớn

  - 1948: Tham gia Mặt trận Liên Việt

  - 10/1949: Đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương

  - 1950: Tham gia thành lập “Phái đoàn đại biểu các giới ở Sài Gòn”, đấu tranh đòi các quyền dân chủ, dân sinh; tham gia lãnh đạo cuộc biểu tình chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ tại Sài Gòn

  - 6/1950: Đồng chí bị thực dân Pháp bắt và đưa đi quản thúc tại Lai Châu

  - 11/1952: Đồng chí được trả tự do và tiếp tục hoạt động trong phong trào yêu nước

  - 8/1954: Tham gia thành lập “Phong trào bảo vệ hòa bình Sài Gòn-Chợ Lớn” đấu tranh đòi thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Giơnevơ, đòi thả tù chính trị, thực hiện quyền tự do dân chủ

  - 11/1954 - 1955: Bị bắt lại và quản thúc tại Tuy Hoà, Phú Yên

  - 10/1961: Được giải thoát, tiếp tục hoạt động chống đế quốc và tham gia thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

  - 2/1962: Tại Đại hội lần thứ I Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, đồng chí được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt

  - 3/1964: Tại Đại hội lần thứ II Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, đồng chí được bầu làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt

  - 6/1969: Tại Đại hội đại biểu Quốc dân miền Nam Việt Nam, đồng chí được cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

  - 1970: Đồng chí được giao nhiệm vụ Bí thư Ban Cán sự Đoàn 69 trực thuộc Ban Bí thư Trung ương Đảng

  - 7/1976 - 4/1980: Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  - 1977: Tại Đại hội lần thứ II Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí được bầu làm Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  - 4/1980 - 7/1981: Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  - 7/1981 - 7/1987: Chủ tịch Quốc hội Việt Nam

  - 7/1981: Phó Chủ tịch Hội đồng nhà nước khóa VII, VIII

  - 11/1988: Tại Đại hội lần thứ III Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí được bầu làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  - 8/1994: Tại Đại hội lần thứ IV Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí được Đại hội suy tôn là Chủ tịch danh dự Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc

  - 24/12/1996: Đồng chí qua đời tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyền Chủ tịch nước (4/1980 - 7/1981)
Chủ tịch Quốc hội (6/1981- 6/1987)

Nguyễn Hữu Thọ

 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Thọ
 • Bí danh: Ba Nghĩa
 • Ngày sinh: 10/7/1910
 • Ngày mất: 24/12/1996
 • Ngày vào Đảng: 16/10/1949
 • Quê quán: huyện Bến Lức, tỉnh Long An
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Phó Chủ tịch nước (7/1976 - 4/1980)

  - Quyền Chủ tịch nước (4/1980 - 7/1981)

  - Chủ tịch Quốc hội: Khóa VI (6/1981- 6/1987)I

  - Phó Chủ tịch Hội đồng nhà nước: Khóa VII, VIII

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa VI, VII, VIII

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1947: Tham gia phong trào yêu nước của trí thức Sài Gòn-Chợ Lớn

  - 1948: Tham gia Mặt trận Liên Việt

  - 10/1949: Đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương

  - 1950: Tham gia thành lập “Phái đoàn đại biểu các giới ở Sài Gòn”, đấu tranh đòi các quyền dân chủ, dân sinh; tham gia lãnh đạo cuộc biểu tình chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ tại Sài Gòn

  - 6/1950: Đồng chí bị thực dân Pháp bắt và đưa đi quản thúc tại Lai Châu

  - 11/1952: Đồng chí được trả tự do và tiếp tục hoạt động trong phong trào yêu nước

  - 8/1954: Tham gia thành lập “Phong trào bảo vệ hòa bình Sài Gòn-Chợ Lớn” đấu tranh đòi thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Giơnevơ, đòi thả tù chính trị, thực hiện quyền tự do dân chủ

  - 11/1954 - 1955: Bị bắt lại và quản thúc tại Tuy Hoà, Phú Yên

  - 10/1961: Được giải thoát, tiếp tục hoạt động chống đế quốc và tham gia thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

  - 2/1962: Tại Đại hội lần thứ I Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, đồng chí được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt

  - 3/1964: Tại Đại hội lần thứ II Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, đồng chí được bầu làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt

  - 6/1969: Tại Đại hội đại biểu Quốc dân miền Nam Việt Nam, đồng chí được cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

  - 1970: Đồng chí được giao nhiệm vụ Bí thư Ban Cán sự Đoàn 69 trực thuộc Ban Bí thư Trung ương Đảng

  - 7/1976 - 4/1980: Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  - 1977: Tại Đại hội lần thứ II Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí được bầu làm Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  - 4/1980 - 7/1981: Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  - 7/1981 - 7/1987: Chủ tịch Quốc hội Việt Nam

  - 7/1981: Phó Chủ tịch Hội đồng nhà nước khóa VII, VIII

  - 11/1988: Tại Đại hội lần thứ III Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí được bầu làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  - 8/1994: Tại Đại hội lần thứ IV Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí được Đại hội suy tôn là Chủ tịch danh dự Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc

  - 24/12/1996: Đồng chí qua đời tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa