Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 3/12/1944

Đầu tháng 12/1944 Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập đồng chí Võ Nguyên Giáp và Vũ Anh đến Pác Bó (Cao Bằng) nghe báo cáo về tình hình phong trào cách mạng ở 3 tỉnh Cao-Bắc-Lạng và chủ trương phát động chiến tranh du kích của Liên tỉnh ủy.
Người chỉ định đồng chí Võ Nguyên Giáp đảm nhiệm công tác thành lập lực lượng vũ trang tập trung.
Khi tiễn Võ Nguyên Giáp trở về tổng Hoàng Hoa Thám để thực hiện nhiệm vụ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, Người căn dặn “Nhớ bí mật ta ở Đông, địch tưởng ta ở Tây. Lai vô ảnh, khứ vô tung”.