Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 3/3/1951

Ngày 3/3/1951 Chủ tịch Hồ Chí Minh dự buổi “Lễ ra mắt quốc dân” của Đảng Lao động Việt Nam.
Phát biểu kết thúc buổi lễ, Người nêu rõ mục đích của Đảng Lao động Việt Nam là “Đoàn kết toàn dân, Phụng sự Tổ quốc”, nhiệm vụ của Đảng là “kiên quyết lãnh đạo toàn dân đi đến kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công” và chính sách của Đảng “đúc lại trong mấy chữ là làm cho nước Việt Nam ta Độc lập - thống nhất - dân chủ - phú cường”. Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt. Phát biểu với Đại hội, Người bày tỏ niềm sung sướng vô hạn vì được thấy “rừng cây đại đoàn kết ấy nở hoa kết quả và gốc rễ của nó đang ăn sâu lan rộng khắp toàn dân, và nó có một tương lai “trường xuân bất lão”” và “chẳng những là toàn dân Việt Nam đại đoàn kết, mà toàn dân 2 nước anh em là Cao Miên (Campuchia) và Ai Lao (Lào) cũng đi đến đại đoàn kết”. Người góp ý cho Đại hội một số vấn đề cần thảo luận như Xây dựng kỷ luật tự giác trong Mặt trận, vấn đề dân chủ, nội dung hoạt động của Mặt trận, mối quan hệ giữa các đảng phái, đoàn thể và nhân sĩ trong Mặt trận.