Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 3/3/1953

Ngày 3/3/1953 Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và đọc diễn văn khai mạc tại lễ kỷ niệm 2 năm ngày Đảng ta ra hoạt động công khai và ngày thành lập Mặt trận Liên Việt. Phần cuối diễn văn, Người chỉ rõ “Với lực lượng nhân dân ta, bộ đội ta, với tinh thần kiên quyết từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, với lực lượng hòa bình thế giới, với lực lượng ngày càng phát triển, càng mạnh mẽ của các nước bạn, thì cuộc kháng chiến của ta phải trường kỳ, gian khổ, nhưng nhất định thắng lợi”.