Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 3/3/1955

Ngày 3/3/1955 Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp và đọc Lời khai mạc Hội nghị lần thứ bảy (mở rộng), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra một số nhiệm vụ quan trọng mà Hội nghị Trung ương cần tập trung nghiên cứu giải quyết lãnh đạo cuộc đấu tranh củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất nước nhà bằng tổng tuyển cử tự do; củng cố miền Bắc về mọi mặt và đẩy mạnh cuộc đấu tranh ở miền Nam; củng cố và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất trong cả nước; kiện toàn cơ quan lãnh đạo của Đảng và xây dựng lề lối làm việc khoa học, nâng cao ý thức kỷ luật, đạo đức cách mạng cho toàn thể cán bộ và đảng viên. Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Người cán bộ cách mạng”, đăng báo Nhân dân, số 366. Trong bài viết, Người nêu tầm quan trọng của việc rèn luyện đạo đức cách mạng “Mọi việc thành hay bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay không”. Người nêu tóm tắt nội dung của đạo đức cách mạng “Nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước. Tận hiếu với dân”. Người nêu lên một số tấm gương về đạo đức cách mạng và phê phán một số biểu hiện “thờ ơ với đạo đức cách mạng” dẫn đến mắc nhiều khuyết điểm sai lầm. Người viết” “Để sửa chữa, cần phải học tập lý luận, trau dồi đạo đức, nhận rõ điều gì là phải, thì cố gắng làm, điều gì trái thì kiên quyết tránh. Phải hiểu rõ rằng bổn phận của người cán bộ cách mạng là suốt đời hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Phải cố gắng thực hiện cho kỳ được cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Cách sửa chữa tốt nhất và quý nhất là thật thà tự phê bình và phê bình”.