Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 3/3/1960

Ngày 3/3/1960 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Nhiều”, bút danh C.K., đăng báo Nhân dân, số 2176. Giải thích về phương châm sản xuất Nhanh, nhiều, tốt, rẻ trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sau khi phê phán tệ quan liêu, “phung phí sức lao động” đang tồn tại ở nhiều cơ quan, Bác mong muốn phải chú trọng khâu tổ chức sản xuất để có nhiều người trực tiếp sản xuất, đồng thời phải phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để mỗi người sản xuất được nhiều của cải hơn. Kết luận, Bác viết “Dũng cảm san bằng mọi trở ngại của nếp làm việc cũ và của những sự tính toán cá nhân, để tiến lên không ngừng, đạt năng suất ngày càng cao. Đó là biểu hiện cao nhất của ý thức làm chủ của giai cấp công nhân”.