Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 3/3/1962

Ngày 3/3/1962 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Hội nghị tổng kết công tác giao thông vận tải nông thôn và miền núi. Người nhấn mạnh các yêu cầu mà ngành giao thông cần phải cố gắng làm tốt hơn nữa: 
- Phải lấy phục vụ sản xuất là chủ yếu.
- Phải biết dựa vào nhân dân làm là chính.
- Các cấp lãnh đạo phải quan tâm đúng mức, chỉ đạo chặt chẽ, không được khoán trắng cho cán bộ chuyên môn./.