Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 4/3/1955

Ngày 4/3/1955 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Nhân sinh thất thập cổ lai hy”, bút danh C.B., đăng báo Nhân dân, số 367. Sau khi nêu số liệu về người cao tuổi ở Liên Xô, ở Việt Nam, Người cho rằng bí quyết sống lâu là ăn uống điều độ, làm việc chăm chỉ và sống ở nơi không khí trong lành. Người kết luận “Xa xỉ thì nhiều bệnh Cần kiệm thì sống lâu”.